Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående ILOs konvention om våld och trakasserier i arbetslivet SOU 2021 nr 86

Remissyttrande LO välkomnar att utredningens slutsats att det inte finns några hinder för att den svenska regeringen ska kunna ratificera ILOkonvention 190. LO anser att regeringen bör arbeta skyndsamt för att ratificera konventionen. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

 • Utredningens arbete med att genomlysa skyddet mot våld och trakasserier inom arbetslivet i svensk lag och policy har bidragit till att tydliggöra flera områden där både det förebyggande och det straffrättsliga arbetet kan stärkas upp. LO ser ILO 190-utredningens slutsats om att det inte föreligger några hinder för ratificering av konventionen för att avskaffa våld och trakasserier i arbetslivet som en startpunkt för ett fruktbart arbete framåt.
 • LO anser att det ska införas en ny bestämmelse om förbud mot våld och trakasserier i arbetslivet i arbetsmiljölagen. LO tillstyrker inte utredningens förslag till formulering utan anser att formuleringen ”Arbetsmiljön ska vara fri från våld och trakasserier” bättre uppfyller konventionens krav.
 • LO anser att det är bra att utredningen föreslår att Arbetsmiljöverket bör tas fram information till arbetsgivare om deras ansvar i arbetet med skydd från våld och trakasserier från tredje part och utanför arbetstid/arbetsplats. LO vill samtidigt betona att bestämmelserna rörande arbetsgivarens ansvar i dessa frågor inte är helt utredda.
 • Med anledning av ovanstående vill LO betona att utredningens förslag om förtydliganden av det rättsliga skyddet måste göras utifrån utgångspunkten att skyddet även måste fastställas och skärpas. LO anser att det krävs ett helhetsgrepp för att skapa ett tillfredsställande skydd från hot, våld, trakasserier och sexuella trakasserier från tredje man i arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och straffrätten.
 • ILO 190-utredningen lutar sig tungt mot att straffrätten täcker konventionens krav på skydd för alla arbetstagare oavsett situation. 
 • LO anser dels att det är viktigt att det även finns tydliga och tillräckliga skydd i för arbetstagare i civil-, offentlig- och arbetsrättsliga lagrum. Det krävs för ett helhetsanpassat och förebyggande arbetsmiljöarbete, där straffrätten inte i första hand blir relevant. 
 • LO anser samtidigt att det krävs en skärpning i vissa delar av straffrätten för att bättre svara upp mot de problem som finns. LOförbundens medlemmar utsätts för såväl upprepade subtila trakasserier och kommentarer som grövre trakasserier och hot. Det straffrättsliga skyddet mot trakasserier, i form av brottet förolämpning, är för svagt.
 • LO anser att det straffrättsliga skyddet för den som blir utsatt för hat, hot, våld och trakasserier i anslutning till sitt arbete ska skärpas. Frågan bör utredas och lagstiftningen dessutom få ett bredare tillämpningsområde så att den inte enbart omfattar offentlig sektor och myndighetsutövande personer. 
 • Konventionen ställer krav på att skyddet ska inbegripa sanktioner, rättsmedel och stöd. LO anser att tillgången till kompenserande åtgärder i vissa avseenden är för svag idag. 
 • LO anser att regeringen bör utreda frågan om en arbetsrättslig och skadeståndsgrundande lag om mobbing och trakasserier i arbetslivet. 
 • LO tillstyrker utredningens förslag om att en myndighet ska få i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen och skapa metodstöd om våld i nära relationer och dess påverkan på arbetslivet. Det är ofta helt centralt för dem som är utsatta för sådant våld att kunna behålla och fortsätta sitt arbete. Frågan om ytterligare åtgärder relaterade till arbetslivet för denna utsatta grupp bör därför utredas vidare och vid behov utvecklas.