Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU

Remissyttrande LO anser att kommissionen förslag utgör ett mycket allvarligt angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen. Långsiktigt står den kollektiva självregleringsmodellen, där parterna ges det primära ansvaret att självständigt reglera villkoren på arbetsmarknaden, på spel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO vill erinra om att kompetens att lagstifta om löneförhållanden, föreningsrätt, strejk och lockout inte överlåtits till EU. LO anser att kommissionens förslag strider mot fördraget. LO anser att regering och riksdag måste vara tydliga i att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. 
  • Det har hävdats att Sverige är undantaget från direktivet. Det stämmer inte. Alla medlemsstater omfattas av direktivets skyldigheter på ett likvärdigt sätt. Däremot uppstår inom ramen för direktivet vissa olikheter mellan medlemsstater beroende på om de har lagstadgade minimilöner och/eller system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal. I detta sammanhang har kommissionen på ett ofullkomligt sätt försökt att ge Sverige ett visst skydd från direktivets verkningar.
  • LO anser att direktivförslaget skapar en oacceptabel osäkerhet på flera för den svenska kollektivavtalsmodellen fundamentala områden.
  • LO vill erinra om att direktivförslaget består av allmänt formulerade principartiklar som kommer att behöva tolkas och fyllas ut av EUdomstolen. Direktivet måste på det sättet också förstås som en allmän invit till EU-domstolen på ett område där domstolen tidigare varit försiktig.
  • LOs analys är inte en uttömmande analys av förslaget. LO kommer i olika sammanhang att återkomma till regeringen med ytterligare och fördjupade analyser och argument.