Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Rätt förutsättningar för sjukskrivning SOU 2023 nr 48

Remissyttrande LOs uppfattning är att den behandlade läkarens roll och status i sjukskrivningsprocessen ska stärkas och att den behandlande läkarens bedömning i dag väger för lätt. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs ståndpunkter

  • LO anser att sjukförsäkringens legitimitetsproblem uppstår på grund av nuvarande lagstiftning, inte på grund av utformningen av läkarintyget. Det finns brister i själva lagstiftningen och Försäkringskassans tillämpning av lagen. LO vill betona att sjukskrivning, och rätten till sjukpenning, måste utgå från en realistisk arbetsförmågebedömning. Bedömningen måste väga in att individer har en varierande omställningsförmåga exempelvis beroende på utbildning, bosättningsförhållande och ålder. Den enskilde ska fullt ut vara försäkrad i befintligt skick och i relation till faktiskt existerande arbeten.
  • LO är positiv till förslaget om förenklade läkarintyg i korta sjukskrivningar, förutsatt att handläggningstiderna för de längre sjukfallen inte påverkas negativt.
  • LO är försiktigt positiv till att det skapas bättre förutsättningar för effektiv informationsöverföring mellan vården, arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta under förutsättning att det alltid sker med den försäkrades godkännande.
  • LO stödjer förslaget om att utreda möjligheten för den sjukskrivne att pröva att arbeta med bibehållen sjukpenning. LO vill dock lyfta att provperioden ska vara del av rehabiliteringen, och inte får användas som underlag av Försäkringskassan i bedömningen av rätten till sjukpenning.
  • LO delar utredningens bedömning om att det finns behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att kvalitetssäkrad företagshälsovård anlitas. LO anser att företagshälsovård ska vara obligatorisk och kvalitetssäkrad.