Fråga facket Fråga facket

Sverigedemokraterna i den svenska geografin

Rapport Denna rapport undersöker orsakerna till Sverigedemokraternas (SD) oproportionerligt stora framgångar i landsbygdsområden, och varför gapet i stöd för SD mellan städer och landsbygd har ökat över tid. Rapporten är en del av LOs jämlikhetsutredning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustratör: Cristina Jäderberg

Sämre framtidsutsikter

Efter en kort genomgång av erfarenheterna från andra länder med liknande partier och strömningar, undersöks om de ekonomiska skillnaderna mellan städer och landsbygd kan vara en förklaring till detta. Rapporten framställer en rad empiriska resultat kring denna hypotes. Den finner att vissa ekonomisk-demografiska trender kan kopplas samman med SDs valframgångar på landsbygden, men också att många sådana trender inte har något tydligt samband med SDs framgångar. En möjlig tolkning av dessa samband är att i den mån SDs framgångar på landsbygden är kopplade till den ekonomiska utvecklingen så är det mer kopplat till sämre framtidsutsikter än till ekonomiska svårigheter i nuet.

En undersökning av opinionsdata visar att det växande gapet i SD-stöd mellan städer och landsbygd framförallt hör ihop med att efterfrågan på den politik som SD erbjuder har varit större på den svenska landsbygden under lång tid, snarare än att efterfrågan skulle ha ökat under senare år, eller att opinionen för en strängare flyktingpolitik skulle ha mobiliserats just där.

Generationsskillnader

Även om hela Sverige under många år gradvis har blivit mer positivt inställt till en generös flyktingpolitik, så har gapet mellan städer och landsbygd i detta ändå ökat, eftersom förändringen har varit större i städerna. En kohortanalys visar att det i städerna finns stora generationsskillnader i denna fråga, vilket har lett till att i takt med att de yngre generationerna utgör en allt större andel av befolkningen, så blir opinionen där stadigt alltmer flyktingvänlig. På landsbygden har dock den yngre generationen ungefär samma åsikter om flyktingpolitik som sina far- och morföräldrar.

Flyttningsmönster

Mönstret av ökade åsiktsskillnader mellan stad och landsbygd är också relaterat till flyttningsmönster: det är framförallt de med flyktingvänliga åsikter som har flyttat in till städerna från landsbygden. Detta pekar mot ett möjligt samband mellan ekonomisk utveckling och SDs framgångar på landsbygden, som dock ser lite annorlunda ut än det som vanligen föreställs: snarare än att den ekonomiska utvecklingen påverkar landsbygdsbornas politiska beteende, påverkar den var människor med vissa politiska åsikter väljer att bosätta sig.

Rapporten är skriven av Erik Vestin, doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet och en del av LOs jämlikhetsutredning. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll och slutsatser.

Ladda ner rapporten Sverigedemokraterna i den svenska geografin här (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play

Om Jämlikhetsutredningen

Jämlikhetsutredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här