Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer

Anställningsvillkor Tillsvidare, vikariat eller timanställning? Vad är det som gäller? Anställningsformerna på arbetsmarknaden regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tillsvidareanställning 

Huvudregeln är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning). När det sägs att en person har en "fast" anställning så menas tillsvidareanställning. En tillsvidareanställd har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad hen fyller 68 år.

Andra anställningsformer

Utöver tillsvidareanställning finns det fyra andra anställningsformer som är tillåtna enligt lag:

  • vikariat,
  • provanställning,
  • särskild visstidsanställning,
  • säsongsarbete.

Om kollektivavtal gäller på arbetsplatsen kan fler eller färre anställningsformer vara tillåtna enligt kollektivavtalet.

Vikariat

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning där vikarien arbetar i stället för en person som är ledig, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Arbetsgivaren måste klargöra vem vikarien ska arbeta för eller vilken befattning vikariatet avser och under vilken tid som det ska gälla.

Ett vikariat kan vara bestämt till en viss tid, exempelvis sex månader, eller bestämmas till den dag då den ordinarie personen återkommer från sin ledighet.

Provanställning

Längden på en provanställning kan uppgå till sex månader om inte kollektivavtalet säger något annat. Efter prövotidens utgång övergår provanställningen till en tillsvidareanställning.

Särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid särskild visstidsanställning. 

I samband med att du anställs på en särskild visstidsanställning ska arbetsgivaren ge dig ett skriftligbesked om att det är en särskild visstidsanställning och när och hur den ska avslutas. 

Säsongsanställning

Säsongsarbete är sådant arbete som på grund av naturens växlingar inte kan bedrivas mer än under en viss del av året, oftast bara några månader. Säsongsarbete är vanligt inom jordbruket, trädgårdsbranschen, skogsbruket, livsmedelsindustrin och turistnäringen. 

Timanställd finns inte 

Det talas ibland om att en person är "timanställd". En sådan anställningsform finns inte i lag utan ingår i någon av de tidsbegränsade anställningsformerna som listas ovan. Det är inte olagligt för en arbetsgivare att bestämma från dag till dag om en person ska erbjudas arbeta eller inte. Det kan vara ett brott mot kollektivavtalet, men det är inget lagbrott. 

Heltid som norm

Om inget annat sagts eller arbetsgivaren varit otydlig är anställningen på heltid. Om anställningen inte är på heltid har den anställde rätt att kräva en skriftlig förklaring varför. Arbetsgivaren ska svara inom tre veckor.

När den anställde fyllt 68 år

Omvandlingsregeln till tillsvidareanställningär inte tillämplig för en anställd som fyllt 68 år.En uppsägningstid om en månad gäller och den anställde har inte företrädesrätt till återanställning. Sakliga skäl krävs inte vid uppsägning.