Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Arbetsmiljö LO-kongressens beslut 2016 angående arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Våra arbetsplatser

Det goda arbetet

 • Att LO tar fram ett program för Det goda arbetet till nästa kongress och inkluderar medlemmarna i arbetet.

Arbetsmiljö – i övrigt

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmiljöfrågorna ska vara en prioriterad fråga för LO.
 • Att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på sådant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse att bemanningen är tillräcklig så att arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam arbetsbelastning.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet tas fram i samverkan med parterna.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för satsningar som stärker arbetsplatsernas möjligheter att förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblemen såsom arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psykosocial ohälsa.

Utbildning/skyddsombud

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar samt utbildningsmöjlighet för våra förtroendevalda skyddsombud säkerställs.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar.
 • Att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsombuden har för att tillförsäkra en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar.

Forskning

 • Att man verkar för att öka anslaget till arbetsmiljöforskning.
 • Att LO ska verka för att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar skapas.
 • Att LO ska verka för att mer forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Att LO ska verka för att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas.

RSO

 • Att LO ska verka för att anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas.
 • Att LO ska verka för att de regionala skyddsombuden får befogenheter att göra skyddsronder även på arbetsplatser där facket saknar medlemmar.
 • Att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till alla arbetsplatser inom sitt avtalsområde.

FHV

 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs för att stärka arbetsplatsernas tillgång till företagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Att LO ska verka för att det blir obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård.
 • Att LO ska verka för att företagshälsovård som är kvalitetssäkrad ska omfatta alla.
 • Att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förbättringar av företagshälsovården sker.
 • Att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas.
 • Att parterna ska ha inflytande över företagshälsovården genom att delta i styrelserna.

Lagstiftning – AV

 • Att LO ska arbeta för att resurser och stöd ges till arbetsmiljöverket för att bekämpa bristerna i den psykosociala arbetsmiljön.
 • Att LO ska verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet för att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
 • Att LO verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att kunna driva in sanktionsavgifter för samtliga aktörer på svensk arbetsmarknad.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utbildning om arbetsmiljölagstiftning blir obligatorisk på Polishögskolan.
 • Att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppsskada förlängs till fem år.
 • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att den hinner utreda eventuella arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de preskriberas.

Arbetskläder

 • Att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden.
 • Att LO aktivt driver förändring av AML så att en föreskrift kommer till stånd som reglerar att det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder där annan svensk lagstiftning stipulerar att arbetskläder ska bäras.