Fråga facket Fråga facket

Uppdraget om att fler ska engagera sig som skyddsombud

Arbetsmiljö LO, TCO och Saco skriver i ett brev till Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg om betydelsen av att skyddsombud är utsedda av ett fackförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regeringens nya uppdrag till Arbetsmiljöverket handlar om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud. En önskan som verkligen delas av oss fackliga centralorganisationer. Arbetsgivare är ansvariga för arbetsmiljön, men arbetsmiljöarbetet bygger på att arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Tillsammans ska vi bedriva arbetsmiljöverksamhet på ett lämpligt organiserat sätt och skyddsombuden har en central roll i detta som arbetstagarnas ombud. 

”Att fler engagerar sig som skyddsombud är ett viktigt led i en välfungerande samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatserna och för att identifiera risker i arbetsmiljön på ett tidigt stadium” skriver regeringen i uppdraget till Arbetsmiljöverket. Även detta instämmer vi fullt ut i. Problemet är uppdragets sista mening ”…oavsett om skyddsombuden respektive arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte”.

Ensam är ofta svag, men tillsammans kan vi vara starka - det är en av grundtankarna med facket. Det gäller även skyddsombuden. LO, TCO och Saco vill återigen betona betydelsen av att skyddsombuden är utsedda av ett fackförbund.

Uppdraget som skyddsombud är tufft och kräver ofta att man vågar lyfta svåra och ibland obekväma frågor. För att kunna och våga göra detta ser vi den trygghet det ger ett skyddsombud att vara medlem i och utsedd av en facklig organisation, som grundläggande. Dels omfattas du då som skyddsombud av facklig förtroendemannalag, dels kan du få utbildning, rådgivning och stöd från din fackliga organisation.

Hjälp med förhandlingsinsatser, tolkningsföreträden och drivande av rättsliga processer kan också behövas ibland. Våra förbund arbetar outtröttligt med att rekrytera, utbilda och stötta skyddsombud. Man kan fundera på hur stort antalet skyddsombud i Sverige hade varit utan dessa insatser.

Vi deltar gärna i en diskussion om vad det behövs för förutsättningar för att få fler att vilja och kunna engagera sig som skyddsombud. Meningen med fler skyddsombud är inte bara att de ska vara fler - de ska kunna föra arbetstagarnas talan, vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och bidra med andra perspektiv och insikter än arbetsgivarparten så att man tillsammans kan uppnå en god arbetsmiljö. Det gör skyddsombuden bäst med en facklig organisation i ryggen!

Susanna Gideonsson, LO
Göran Arrius, Saco
Therese Svanström, TCO