Fråga facket Fråga facket

Avskaffande av arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Remissyttrande Förslag läggs om avskaffande av bestämmelsen att arbetsgivaren ska genomföra en rehabiliteringsutredning enligt 22 kapitlet 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). Arbetsgivaren ska dock fortfarande lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka därtill. Vidare innehåller promemorian förslag om avskaffande av de tidsfrister som anges i 22 kapitlet, 5 och 6 §§ AFL, avseende avstämningsmöte och rehabiliteringsplan. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning