Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2013

Rapport De tre senaste åren har lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän, 7,2 procent jämfört med 7,0 procent. Skillnaden är visserligen marginell men den visar att arbetarna hållit jämna steg med tjänstemännen i de senaste årens löneutveckling. Det skriver LO i sin nya rapport Lönerapport år 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetarnas löner ökar mer än tjänstemännens

Medellönen för en arbetare var förra året 23 500 kronor i månaden, jämfört med 33 700 kronor för en tjänsteman. För andra året i rad är därmed lönegapet mellan arbetare och tjänstemän mer än 10 000 kronor. Räknat i procent har medellönen för tjänstemän legat stabilt runt 43 procent över arbetarnas löner de senaste sex åren.

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson- Att vi håller jämna steg med tjänstemännen är förhållandevis bra men att skillnaden fortfarande är mer än 10 000 kronor i månaden är ytterst otillfredsställande, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Rapporten visar också att det är långt kvar till jämställda löner, även om skillnaden mellan könen är mindre bland LOs grupper än bland tjänstemännens.

År 2012 var medellönen för samtliga kvinnor 26 700 kronor och 31 500 kronor för männen. Medellönen är därmed 18 procent högre för män än för kvinnor. Bland arbetare var lönegapet mellan kvinnor och män 14 procent, jämfört med 27 procent bland tjänstemännen.

- Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger Torbjörn Johansson.

Sammanfattning av rapporten

  • Lönegapet nu 10 200 kronor. År 2012 var medellönen för arbetare 23 500 kronor och för tjänstemän 33 700. Lönegapet är därmed 10 200 kronor, eller 43 procent, mellan arbetare och tjänstemän.
  • Lönerna har ökat lite mer för arbetare. År 2010-2012 ökade lönerna med 7,2 procent för arbetare och 7,0 procent för tjänstemän, det vill säga 0,2 procentenheter mer för arbetare. Men räknat i kronor har lönerna ökat klart mer för tjänstemännen.
  • Reallönerna har ökat med 2,4 procent för arbetare år 2010-2012.
  • Lönerna ökade mer för kvinnor än för män, men inte bland arbetare.

23 500 kronor för arbetare och 33 700 kronor för tjänstemän

Medellönen för samtliga anställda var 29 100 kronor i månaden år 2012. Skillnaden är dock alltjämt stor mellan arbetare och tjänstemän då medellönen för en arbetare är 23 500 kronor och för en tjänsteman 33 700 kronor. Medellönen för tjänstemän är därmed 10 200 kronor, eller 43 procent, högre än för arbetare. Det visar LOs årliga bearbetning av Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik för år 2012.

Löneökningar åter på "normal" nivå

Efter historiskt låga löneökningar år 2010 och 2011 återgick löneökningarna år 2012 till mer "normal" nivå. För arbetare ökade lönerna med 2,9 procent och för tjänstemän med 2,6 procent. Det vill säga tre tiondels procent mer för arbetare.

Även mer för arbetarna år 2010-2012

Även totalt för år 2010-2012 har lönerna ökat lite mer för arbetare än för tjänstemän, 7,2 procent för arbetare och 7,0 procent för tjänstemän. Det innebär även att lönerna för arbetare ökat mer än de höjningar som regleras i de centrala kollektivavtalen. Det gäller dock bara inom privat sektor där lönerna ökat med en dryg procentenhet mer än enligt avtalen. Inom kommun och landsting har lönerna däremot ökat med knappt en procentenhet mindre än enligt avtal.

2,4 procent i reallöneökning

En stor del av den nominella löneökningen har dock ätits upp av inflationen då konsumentpriserna ökade med 4,8 procent år 2010-2012. Reallönen har därmed ökat med 2,4 procent för arbetare och 2,2 procent för tjänstemän år 2010-2012.

1 590 kronor till arbetarna och 2 210 kronor till tjänstemännen

Räknas löneutvecklingen i kronor i stället för procent så framstår en helt annan bild av löneutvecklingen. Räknat i kronor ökade lönerna för arbetare i genomsnitt med 1 590 kronor och för tjänstemän med 2 210 kronor år 2010-2012. Lönerna ökade alltså med 620 kronor mindre för arbetare än för tjänstemän.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed växt ytterligare och de senaste 18 åren har det ökat varje år - från 4 300 kronor år 1994 till 10 200 kronor år 2012.

Räknas lönegapet i procent så blir bilden lite annorlunda då lönegapet främst ökade mellan åren 1995-2006. Därefter har det legat relativt stadigt runt 43-44 procent.

Lönerna ökade mer för kvinnor än för män

Medellönen för samtliga kvinnor var 26 700 kronor och för samtliga män 31 500 kronor år 2012. En skillnad på 4 800 kronor till männens favör. De senaste åren har lönerna dock ökat mer för kvinnor än för män och för hela 2000-talet har kvinnors lön räknat i procent av männens lön ökat från 81,3 procent år 2000 till 84,8 procent år 2012. Minskningen av löneskillnaden går alltså i en långsam men till synes stabil takt.