Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Remissyttrande I promemorian föreslås att hanteringen (utbetalning, kontroll och återkrav) av lönegarantiärenden överförs från länsstyrelserna till Skatteverket och att denna verksamhet ska utgöra en egen verksamhetsgren inom myndigheten. LO ställer sig positiv till lagförslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning