Fråga facket Fråga facket

Seko, Service- och kommunikationsfacket


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Seko-logga

Hemsida: www.seko.se
Förbundstidning: Sekotidningen

Förbundsordförande: Gabriella Lavecchia

Här ska du vara medlem om du jobbar inom eller på:

 • Försvarsväsende - försvaret inklusive tillverkning, underhåll och service.
 • Järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamhet, underhåll och service.
 • Järnvägs- och vägbyggnation (hit räknas även byggande av broar, viadukter och vägportar samt anläggande av färjelägen. Undantag sker i sistnämnda fall för sådana arbeten inom städer och samhällen, där vägförvaltningarna icke är beställare, samt dessutom för vägarbete inom tomt-, flygfälts. eller liknande område, då arbetet utförs i anslutning till pågående byggnadsarbete. Undantag görs också för sådana arbetsprojekt, vilka enligt organisationsplanen ska tillhöra annat förbund.)
 • Tele- och postväsende om du arbetar med tele-, data- och posttjänster och därtill kompletterande verksamhet, underhåll och service.
 • Luft- och sjöfartsväsende: servicetjänster för luft- och sjöfart.
 • Kanalföretag.
 • Kraftförsörjning: statsägda och privata kraftverk.
 • Domänverket, dock inte skogsarbete.
 • Civil statsförvaltning: vid statliga anslags- och uppdragsmyndigheter.

Andra allmänna inrättningar som:

 • Riksdagen och dess verk
 • Hovstaterna
 • Skansen
 • Bosön
 • Tumba Bruk inklusive Myntverket
 • Bergsskolan i Filipstad
 • Sätra Hälsobrunn
 • Kungliga Vetenskapsakademien
 • Nordiska Museet
 • Kulturarvet
 • Julita gård
 • Sveriges tekniska museum
 • Musikaliska akademien
 • Akademien för de fria konsterna
 • Riksutställningar
 • SIPRI
 • Svenska Språknämnden
 • Skogs- och lantbruksakademien
 • Svenska Institutet
 • Stiftelsen WHO
 • Sjötransport