Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

LOs representantskap våren 2023

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Vid LOs representantskap delade Susanna Gideonsson ut LOs feministiska stipendium till ett tvärfackligt kvinnonätverk i Dalarna-Gävleborg.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Fyllnadsval
    a) Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
10. LOs årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport 2022
11. Revisionsberättelse 2022
12. LOs Minnesfonds årsredovisning 2022
13. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
14. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Förbundsavgifter till LO
18. Central medlemsavgift till Distrikten
19. Ersättning till kommande LO-ledning
20. Gemensamma förhandlingar på arbetsmiljöområdet
21. LOs stipendium för facklig feminism
22. Övriga frågor

49 min

Kopiera länk för delning