Fråga facket Fråga facket

Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande

Rapport Jobb skapas, försvinner och förändras hela tiden. Utvecklingen drivs framför allt av strukturomvandlingen och klimatomställningen, men politiska reformer, arbetsorganisation och fackens lönepolitik bidrar också till förändringarna. Arbetskraftens omställningsbehov ökar och omställningsförmågan måste därför stärkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Så stärker vi arbetstagarnas omställningsförmåga

  • Många talar varmt om behoven av livslångt lärande. Men det saknas ofta en sammanhängande och överblickbar bild av hur och var detta lärande sker, och vilka aktörer som har ansvar för att säkerställa möjligheterna till livslångt lärande. En otydlig ansvarsfördelning ökar riskerna för att aktörerna inte tar tillräckligt ansvar, och inte heller samverkar med varandra, vilket försämrar förutsättningarna att stärka det livslånga lärandet.
  • Vi efterfrågar därför en aktiv kompetenspolitik som spänner över flera områden. Detta förutsätter ett fortsatt trepartssamarbete där arbetsmarknadens parter och staten, inklusive kommunerna, tar ett långsiktigt ansvar. Det innebär också att flera politikområden, däribland arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken, behöver samordnas bättre. 
  • Framtidens arbetsmarknad måste präglas av hög omställningsförmåga för att klara de utmaningar som följer i strukturomvandlingens och klimatomställningens spår. Alla påverkas av förändringar i arbetet och på arbetsmarknaden. Därför måste möjligheterna till lärande i och utanför arbetet stärkas och tillgången till kompetensutveckling vara jämlik.
  • Ett samhälle som inte rustar människor för förändringar på arbetsmarknaden skapar rädsla inför framtiden. Omställningsbehoven, som påverkar arbetstagarna i varierande utsträckning, riskerar att vidga klyftorna i samhället. Därför måste omställningsförmågan förbättras för alla och i synnerhet för dem som har störst behov. Om skillnaderna däremellan är stora, om behoven är större än förmågorna, blir det mycket svårt att nå målen om full sysselsättning och jämn inkomstfördelning.

Rapportens författare: Thomas Carlén, Mia Nikali och Frida Olsson, Enheten för samhällspolitik, LO.

Rapporten Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande (pdf) 

Webbinarium i LO Play