Fråga facket Fråga facket

Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön

Rapport Minskningen av löneskillnaderna mellan män och kvinnor har stagnerat. De senaste 30 åren har nästan ingen utjämning ägt rum. För samtliga arbetare motsvarar kvinnors lön 88 procent av männens lön. Inom industrin har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit till runt 50 procent. Det visar den senaste rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön från LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tio eller hundra år?

Rapporten visar att om det inte görs någonting kommer det att ta 100 år innan löneskillnaderna mellan kvinnligt och manligt dominerade branscher utjämnas. Men om LO förbunden istället väljer att öka lönerna för kvinnorna med en procentenhet per år skulle löneskillnaderna dock försvinna om 10 år.

- Hur stora ska löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare tillåtas bli? Kan förbunden enas om en gemensam lösning hur de vill minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Det är frågor som vi ställer till LO-förbunden för att skapa oss en bild av de långsiktiga lönepolitiska målen inom LO, säger projektledaren Claes-Mikael Jonsson.

Gapet mellan arbetare och tjänstemän

När det gäller förhållande mellan tjänstemännens och arbetarnas löner kommer lönegapet att öka ytterligare om utvecklingstendensen från 1990-talets början håller i sig. År 2032 skulle lönegapet öka från dagens dryga 10 000 kronor till 25 000 kronor. Om man istället tar fasta på de senaste tre årens löneutveckling med jämnare utveckling så ökar lönegapet till 15 000 kronor år 2032.

Om LO-förbunden vill minska lönegapet mellan arbetare och tjänstemännen, till samma nivåer som innan 1990-talskrisen, krävs det en löneökningstakt på en procentenhet högre lön, än nuvarande, under sju år för att arbetarna ska vara i kapp igen.

Diskussion om löneskillnader

- Med denna rapport hoppas vi från projektet att LOs medlemsförbund inom och mellan sig kan börja diskutera löneskillnader. Ska det finnas löneskillnader? Hur stora ska de vara? Och vad motiverar löneskillnader? Förhoppningen är att rapporten kan fungera som ett underlag i en sådan diskussion, säger Claes-Mikael Jonsson.

Lönefakta

  • Medellönen för arbetare är 23 500 kronor i månaden och för tjänstemän 33 700 kronor år 2012. Medellönen är alltså 10 200 kronor, eller 43 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.
  • Även mellan kvinnor och män är löneskillnaden tydlig. Bland samtliga anställda är medellönen 4 800 kronor högre för män än för kvinnor. Bland arbetare är skillnaden 3 100 kronor till männens favör och bland tjänstemän 7 700 kronor.
  • Lönerna skiljer sig även mellan olika sektorer, yrken, åldrar och regioner. Klass och kön tycks dock vara gemensamma nämnare för alla löneskillnader.

Rapporten Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön (pdf)

Fakta om rapporten samt LOs sysselsättningsprojekt 

  • Löner och löneutveckling efter klass och kön är den första lönepolitiska rapporten inom projektet full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Det är en rapport som blickar både framåt och bakåt i tiden, men som framförallt aktualiserar viktiga identitetsfrågor för fackföreningsrörelsen.
  • En god överblick av lönestrukturernas utveckling i Sverige under de senaste 100 åren ger en viktig grund för det fortsatta lönepolitiska arbetet.
  • Från projektets sida är förhoppningen att rapporten ska utgöra ett gediget faktamaterial för den fortsatta debatten kring lönestrukturerna på svensk arbetsmarknad. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll och slutsatser.