Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Kunskapsmaterial 2023

Remissyttrande LO anser att en större lagstiftningsförändring bör göras så att arbetsförmågebedömningen vid normalt förekommande arbete görs mot faktiskt existerande arbete och att hänsyn tas till de försäkrades individuella förutsättningar så som ålder, utbildning och var man bor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

LO anser att:

  • det ska läggas till i kunskapsmaterialet att det finns risker inom de olika yrkesgrupperna så som hot och våld samt skadliga kemikalier, buller och damm vilket påverkar arbetsförhållandena och arbetsmiljön,
  • det ska förtydligas i beskrivningen av arbetsuppgifter skillnader mellan spårbunden och vägbunden trafik,
  • det finns ett antal förslag till förändringar från Arbetsförmedlingen som myndigheten inte har markerat eller motiverat. Dessa avstyrker LO eftersom förändringarna ger en felaktig och nedtonande beskrivning av vilka krav som ställs inom yrkesgrupperna.