Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet rörande ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar

Remissyttrande LO ställer sig bakom promemorians förslag om ändringar i valfrihetssystemet för etableringslotsar. Ett dåligt fungerande valfrihetssystem försvårar arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och kan även inverka menligt på nyanländas möjlighet till snabb etablering arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Just när det gäller upphandling och kontroll av privata aktörer är det riktigt att arbetsförmedlingens uppdrag om att anlita kompletterande aktörer har visat sig svårt. Upprepade gånger har brister i kvalitet hos privata aktörer uppmärksammats. I forskningen saknas dessutom stöd för att privata aktörer gör jobbet bättre än vad den offentliga myndigheten gör. LO menar därför att uppdraget i sig kan ifrågasättas.