Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

Remissyttrande LO tar i detta yttrande ställning till de förslag som läggs fram i Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension (Ds 2016:47).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO tillstyrker att tid med förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med tid med förvärvsarbete. 
  • LO tillstyrker att förtroendeuppdrag inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser om varning och avstängning respektive att det vid frånkännande är möjligt att uppfylla kravet på 80 timmars arbete för att på nytt kunna få a-kasseersättning med tid i förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning. 
  • LO tillstyrker att dagpenningen för den som (delvis) tar ut ålderspension eller annan pension, minskas med pensionen. 
  • LO tillstyrker att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap i en a-kassa i minst tolv sammanhängande månader.
  • LO tillstyrker att rätten att bli medlem i en a-kassa ska gälla fram till dess medlemskapet upphör utan uppsägning.
  • LO tillstyrker att en a-kassas styrelse får uppdra åt kassaföreståndaren att fatta beslut om fortsatt medlemskap. 
  • LO avstyrker att promemorians förslag för ikraftträdande (2 april 2018) till förmån för att dessa införs skyndsamt, senast vid årsskiftet 2017/2018.