Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Remissyttrande LO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande och vill lämna följande synpunkter och kommentarer. LO ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar och förslag som framförts i Valideringsdelegationens slutbetänkande men vill kommentera följande. LO har inte kommenterat alla förslagen i betänkandet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning