Fråga facket Fråga facket

Om kvinnors och mäns inflytande och makt inom LO

Rapport Rapporten är en grundlig kartläggning av kvinnors och mäns tillgång till beslutsfattande och inflytelserika positioner, på alla nivåer inom LO och LO-förbunden. Två viktiga slutsatser dras i rapporten: Å ena sidan minskar kvinnors underrepresentation över lag. Andelen kvinnliga ombud vid LOs och förbundens kongresser ökar, likaså andelen ordinarie ledamöter i förbundens styrelser. Å andra sidan når den positiva utvecklingen inte in i de mest inflytelserika rummen. I LOs ledning, förbundens ledningar, avtalsrådet och bland förbundsavdelningarnas ordföranden och kassörer är männens makt intakt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tre huvudsakliga slutsatser

  • För det första, utvecklingen går framåt. På många beslutande positioner har andelen kvinnor ökat. Det gäller bland annat kongress- och representantskapsombud i LO och distrikten såväl som i förbunden, i dessa organ är representationen nästintill i nivå med könsfördelningen i medlemskåren. Andelen kvinnor ökar också i förbundens och avdelningarnas styrelser. På personalsidan och inte minst bland anställda chefer syns också en positiv utveckling. 
  • För det andra, trots en positiv utveckling tycks männens makt vara intakt på de viktigaste positionerna. I LOs styrelse och avtalsråd samt förbundens ledningar har utvecklingen stått still. I LOs ledning är det åter en manlig dominans, för första gången sedan 1994. Enbart hälften av förbunden har kvinnor i sina förbundsledningar och totalt är det färre kvinnor (10 st.) i LO-förbundens ledningar än vad det finns förbund i LO (14 st.). Det tyder på att utvecklingen mot lika tillgång till inflytande för kvinnor och män inte kan tas för given. 
  • För det tredje, sammanhanget spelar roll. Ett effektivt arbete för att nå en jämställd representation måste ta sin utgångspunkt i det praktiska och institutionella sammanhanget. Det handlar dels om att ta hänsyn till arbetsmarknadens – och därmed förbundens – kraftiga könssegregering. Den könsuppdelade medlemskåren påverkar i högsta grad förbundens och LOs representationsmönster och möjligheten att göra snabba förändringar.

Läs rapporten här (pdf)

Se seminarium i LO Play

Se bildpresentation här (ppt)