Fråga facket Fråga facket

Yrkesutbildning löser matchningsproblemen

Rapport Sverige har under många år haft en god arbetsmarknad med stark efterfrågan på arbetskraft. I skola, vård och omsorg har bristen varit stor i många yrken under lång tid. Samtidigt var 335 000 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i slutet av augusti.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Tre förslag för att minska arbetslösheten

  • Utbudet av arbetsmarknadsutbildningar och antalet deltagare måste öka avsevärt. Kvinnor och män ska få ta del av arbetsmarknadsutbildningar i samma omfattning. Arbetsmarknadsutbildningar bör finnas inom fler yrken med stor brist på arbetskraft, till exempel vård och omsorg. Utbudet av arbetsmarknadsutbildningar bör kopplas till bristyrken regionalt. Arbetslösa bör uppmuntras att flytta för att ta del av yrkesutbildning.
  • Arbetsförmedlingen har en särskilt viktig roll som stöd för dem som varit arbetslösa länge och som behöver flera insatser för att få ett arbete. Insatserna till dem som står långt ifrån arbete är i dag osystematiska och otillräckliga. Arbetsförmedlingen bör bygga upp förmedlingstjänster i egen regi på ett enhetligt sätt och öka lokal närvaro i hela landet. Projektet Jämställd etablering visade på ett arbetssätt Matchning från dag 1 med goda resultat, belagda av forskning, som leder till arbete för långtidsarbetslösa. Extratjänster eller andra subventionerade tjänster i offentlig sektor är särskilt viktiga för långtidsarbetslösa och bör återinföras. 
  • Stärk kopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Många reformer har genomförts i olika delar av utbildningssystemet, men en helhetssyn saknas liksom ett tydligt arbetsmarknadsfokus. Konsekvensen är att det kan vara svårt för en arbetssökande att veta vilka möjligheter till utbildning som finns, med vilken ersättning och vilka yrken de leder till. Öka anvisningarna till reguljär utbildning för arbetslösa utan gymnasieutbildning.

Rapporten Yrkesutbildning löser matchningsproblemen (pdf)

Rapporten är en underlagsrapport till LO-projektet Ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken. Den externa rapportförfattaren Annika Sundén presenterar sina egna förslag och slutsatser. Dessa har diskuterats med en referensgrupp bestående av experter inom LO-kansliet.

Se rapporten presenteras i LO Play