Fråga facket Fråga facket

Utbildningsjobb för stärkt etablering

Rapport Sverige har brist på kompetens. I dag präglas Sverige av ett stort arbetslöshetsgap mellan de som har och de som inte har goda kunskaper och färdigheter. Växande kunskapsklyftor är en konsekvens dels av problem i den svenska skolan och dels av en hög flyktinginvandring under flera år. Problematiken har ställts på sin spets av det historiskt höga antalet asylsökande under år 2015, som nu följs av kraftigt stigande antal nyanlända som söker arbetsmarknadsetablering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Underlätta inträde på arbetsmarknaden

Många nyanlända som söker etablering saknar de kunskaper och färdigheter som krävs på svensk arbetsmarknad. LOs uppfattning är att arbetsmarknadens parter inte kan tillåta att en växande grupp ställs utanför arbetsmarknaden. Det behövs nya enklare vägar till jobb som ger varaktig etablering på arbetsmarknaden.

  • LO vill se en överenskommelse om stärkt etablering med gemensamma åtaganden från arbetsmarknadens parter och staten. Vårt förslag om Utbildningsjobb utgör en del i en sådan överenskommelse.
  • Syftet med Utbildningsjobb är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för vuxna med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden. Målgruppen är arbetslösa 25-45 år, varav nyanlända invandrare utgör en växande grupp.
  • Utgångspunkten är att en tillfällig ökning av antalet i arbetskraften med svaga kunskaper och färdigheter, som följer av de senaste årens höga flyktinginvandring, bäst hanteras genom tillfälliga avtal.
  • LOs modell med Utbildningsjobb innebär att den anställda har ett reguljärt arbete och därtill, men i huvudsak utanför sin arbetsplats, genomför reguljär utbildning. Arbetstagaren får därmed arbetslivserfarenhet samtidigt som reguljär utbildning bygger upp nödvändiga formella kunskaper. Ett generöst studiestöd krävs för att ge goda incitament till studier och säkra en rimlig levnadsstandard.
  • För att arbetsgivarna ska vara intresserade av att teckna dessa avtal kommer lönekostnader behöva avvika från befintliga avtal.
  • Utbildningsjobb är en helt ny modell för att minska tudelningen på arbetsmarknaden. En avgörande skillnad mot Yrkesintroduktionsavtalen är att utbildningen i huvudsak ska ske utanför arbetsplatsen inom reguljär utbildning.
  • För att LO ska vara beredd att ingå avtal om Utbildningsjobb ställer vi krav på staten. Staten behöver säkerställa obligatorisk grundskola för yngre nyanlända som saknar fullgjord grundskola och parterna behöver få ett ökat inflytande över subventioner inom arbetsmarknadspolitiken. Det är också helt nödvändigt att staten tillhandahåller en välfungerande stödstruktur till Utbildningsjobben med goda utbildningsmöjligheter och studiefinansiering.

Rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering (pdf)

Ett expertseminarium arrangeras på LO måndagen den 3 april: Utbildningsjobb - så bryter vi tudelningen på svensk arbetsmarknad