Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Långtidsutredningen 2019 - Huvudbetänkande

Remissyttrande Långtidsutredningen 2019 belyser ett av vår tids största samhällsproblem, ojämlikheten. LO delar utredningens konstaterande om att arbetsinkomsterna inte är det inkomstslag som drivit inkomstojämlikheten utan att det är ökade kapitalinkomster och minskade transfereringar till hushållen som varit huvudorsaken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO är kritisk till att välfärdstjänsternas möjlighet till att utjämna livschanserna minskat som följd av en sänkt skattekvot. Det är olyckligt att den största förändringen av svensk skattepolitik under den studerade perioden, jobbskatteavdragen, inte utvärderas ur detta perspektiv.
  • LO är kritisk till att inte ojämlikheten mellan kön både avseende samtliga inkomstslag och arbetsvillkor lyfts nog i Långtidsutredningen. Det jämlika samhället förutsätter jämställdhet.
  • LO är kritisk till att inte fackens roll i att hålla en jämlik fördelning av arbetsinkomsterna diskuteras mer.
  • LO är kritisk till att förändringar av arbetsmarknadens struktur inte diskuteras ur perspektivet på hur de långsiktigt påverkar möjligheten till en sammanhållen lönestruktur och en stabil löneandel.
  • LO är kritisk till att 1990-talskrisens effekter på jämlikheten inte diskuteras.
  • LO är kritisk till att inte jämlikhetens påverkan av marknadsmekanismens inträde i den offentliga sektorns kärnverksamhet diskuteras mer i Långtidsutredningens huvudbetänkande.
  • LO är kritisk till att Långtidsutredningen inte diskuterar den starka kopplingen mellan jämlikhet i möjlighet och utfall.
  • LO hade gärna sett förslag från Långtidsutredningen på hur utvecklingen mot ökad ojämlikhet ska avhjälpas.