Fråga facket Fråga facket

Fakta: Kollektivavtal – fackets viktigaste verktyg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Fackliga organisationer kan beskrivas som en kartell. Arbetstagare går samman för att skapa förhandlingsstyrka. I förhandlingarna med arbetsgivaren säljer de fackliga organisationerna arbetsfred. Om arbetsgivaren skriver under avtalet lovar den fackliga organisationen att inte gå ut i konflikt under den period som avtalet gäller. Sympatiåtgärd för att stödja en annan facklig organisation kan dock vara tillåten.

Kollektivavtalet sätter tyglar på marknaden

I kollektivavtalet regleras anställningsvillkor, däribland ofta lönenivåer. Ett avtal kan också innehålla bestämmelser om andra saker, som att arbetsgivaren ska betala vissa försäkringar för arbetstagarna.

Poängen med kollektivavtal är att den fria marknaden upphävs. Om marknaden varit fri skulle det vara upp till varje enskild arbetstagare och arbetsgivare att köpslå om villkor och löner. Kollektivavtalet sätter tyglar på marknaden. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om många saker, men avtalet sätter en ribba som arbetsgivaren måste följa.

Det finns både centrala och lokala avtal. De centrala avtalen förhandlas mellan fackförbund eller konstellationer av förbund och arbetsgivarorganisationer. De lokala avtalen förhandlas fram mellan en facklig organisation och en arbetsgivare. För närvarande finns omkring 670 centrala kollektivavtal i Sverige som omfattar 3,6 miljoner anställda.

Skiljeförfarande eller avgörande i Arbetsdomstolen

Även efter att ett avtal slutits kan det uppstå tvister. De kan vara av två sorter. Dels kan det handla om en intressekonflikt i frågor som inte regleras i avtalet. Då kan det behövas nya förhandlingar eller medling. Dels kan det handla om hur det rådande avtalet ska tolkas. För att lösa en sådan konflikt kan det behövas skiljeförfarande eller en dom i Arbetsdomstolen (AD). Det statliga Medlingsinstitutet har till uppgift att medla vid tvister.

Med ett kollektivavtal stärks de anställdas position på arbetsplatsen

Ett avtal ger en rad rättigheter, som rätten att förhandla om utvecklingsavtal. Ett avtal ger också fler rättigheter enligt förtroendemannalagen. Ett kollektivavtal skapar också möjligheter att bygga en lokal fackklubb eller liknande facklig arbetsplatsorganisation, vilket ger inflytande inom en rad områden, även när det gäller sådant som inte är reglerat i avtal.