Facket direkt facketdirekt.nu

Så hanterar LO personuppgifter

Organisationsfrågor Funderar du på säkerhet och integritet kring hur LO hanterar data? Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

LO behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en annan laglig grund. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra samarbetspartners. 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, foton, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Kommer vi att dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning, arkivlag eller arbetsrättslig lagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till så kallad dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.
LO hanterar barns personuppgifter i samband med skolinformation eller i vår UNG-verksamhet.

Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud krävs då LO behandlar känsliga personuppgifter i enlighet med artikel 9, Dataskyddsförordningen. LO har utsett ett dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära att dataskyddsombudet

  • samlar in information om hur personuppgifter behandlas i organisationen
  • analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser om personuppgiftsbehandling
  • utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.
  • om det behövs en konsekvensbedömning i ett visst fall
  • samarbetar med Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen)

Har du frågor eller synpunkter?

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. Använd formuläret nedan. Det går också bra att skriva ett brev till Landsorganisationen i Sverige (LO), 105 53 Stockholm.

Fyll i nedanstående för kontakt med LOs dataskyddsombud

Ja, jag godkänner att LO behandlar mina personuppgifter i enlighet med Integritets- och personuppgiftspolicyn för LO.se.