Facket direkt facketdirekt.nu

Sjukförsäkring

Välfärd Var och en av oss ska kunna känna en ekonomisk trygghet även när vi blir sjuka och vår arbetsförmåga sviktar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Del av den generella välfärden

En trygg sjukförsäkring tjänar alla på. Den skapas bäst genom den generella välfärden som är offentligt finansierad och som kommer alla till del, fattig som rik. För detta behövs en riskutjämning över hela medborgarkollektivet, i praktiken en solidarisk omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade och mellan och under olika perioder i våra liv.

Standardtrygghet ger legitimitet

Ersättningen från sjukförsäkringen ska utgå utifrån tanken att en sjukdom inte ska behöva innebära att man går ifrån hus och hem. Sjukförsäkringen ska täcka det inkomstbortfall som orsakas av en arbetsförmågenedsättning.

Ett sådant sjukförsäkringssystem har ett större förtroende hos folkflertalet än system där ersättning lämnas i form av en grundersättning eller via en individuell behovsprövning. Detta är skälet till varför det är så viktigt att höja inkomsttaken i sjukförsäkringen så att åtminstone 80 procent av medborgarna får 80 procent i ersättning.

Rehabiliteringsrätt istället för administrativa tidsgränser

LO vill omvandla nu rådande tidsgränser till stödjepunkter där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter. Det kan exempelvis handla om rätten till arbetsanpassning och lämpliga vård- och rehabiliteringsinsatser inom en given tidsram. Men det kan också handla om att, om inget annat fungerar, få stöd att ställa om och finna en ny plats på arbetsmarknaden som bättre passar den egna arbetsförmågan.

Karensdagen bör avskaffas

I dag har vi en karensdag i sjukförsäkringen. Den gör att många av ekonomiska skäl drar sig för att vara sjukskrivna trots att de av hälsoskäl borde vara hemma från jobbet. Karensdagen blir därför ofta kontraproduktiv, det vill säga en ökad sjuknärvaro innebär en ökad smittspridning och risker för att otillräckligt läkta skador slås upp igen eller att sjukdomar långsiktigt förvärras.

Det är inte bra om en växande grupp människor inte anser sig ha råd att sjukskriva sig, trots att de bästa för dem själva och samhället vore att de tillfriskande i hemmet eller fick relevant sjukvård.

Att avskaffa karensdagen handlar också om att se till att villkoren förbättras för kvinnor och lågavlönade, just de grupper som av ekonomiska skäl i dag tvingas vara sjuknärvarande på grund av karensdagen.

Kongressbeslut om andra välfärdsfrågor hittar du här.