Fråga facket Fråga facket

Avsiktsförklaring LO, PTK och Svenskt Näringsliv

Anställningsvillkor Våren 2019 inledde Svenskt Näringsliv, LO och PTK förhandlingar om hur arbetsmarknadens funktionssätt bör förändras. Parterna konstaterar att förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor men att de går att sortera in dessa i tre övergripande kategorier: anställningsskyddsregler, omställningssystemet, arbetslöshetsförsäkringssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stockholm den 19 december 2019

Bakgrund

LO begärde den 6 november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv. Den 29 mars 2019 begärde PTK förhandling med Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK (nedan Parterna) har var och en för sig ett stort antal krav på hur arbetsmarknadens funktionssätt bör förbättras. Det handlar om såväl stora som små krav. Ett flertal av kraven står i motsatsförhållande mot varandra och det råder starka meningsmotsättningar mellan Parterna i vissa delar kring hur arbetsmarknadens regelverk bör förändras. 

Parterna är överens om att den Svenska Modellen ska värnas och att det är Parternas ansvar att värna den. Vidare är Parterna överens om att den Svenska Modellen bygger på att Parterna ska ta ansvar för att i förhandlingar sinsemellan försöka komma överens om spelreglerna på
arbetsmarknaden.

Våren 2019 inledde Svenskt Näringsliv, LO och PTK förhandlingar om hur arbetsmarknadens funktionssätt bör förändras. Parterna konstaterar att förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor men att de går att sortera in dessa i tre övergripande kategorier;

 • Anställningsskyddsregler
 • Omställningssystemet
 • Arbetslöshetsförsäkringssystemet

Förhandlingarna

Förhandlingarna har hittills resulterat i fem konkreta saker:

 • Parterna har hittills inte kommit överens om någonting i sak, det vill säga ingen enskild fråga är slutförhandlad.
 • En överenskommelse bör ingås senast den sista september 2020.
 • En överenskommelse mellan Parterna kommer att förutsätta lagstiftningsförändringar.
 • Förhandlingarna mellan Parterna behöver ajourneras under den kommande avtalsrörelsen. Parterna har därför enats om att ajournera förhandlingarna mellan den 17 december 2019 - 1 augusti 2020.
 • För att de fortsatta förhandlingarna i augusti 2020 och framåt ska ha bästa förutsättningar för att lyckas behöver Parterna få en rad frågeställningar utredda. Mot bakgrund av detta tillsätter och finansierar Parterna tre arbetsgrupper enligt nedan. Arbetsgrupperna ska arbeta under perioden januari 2020 - maj 2020.

- Anställningsskyddsregler

Parternas målsättning är att komma överens om ett nytt anställningsskydd som på ett bättre sätt än idag svarar mot de utmaningar och problem som respektive part menar finns idag. Det nya systemet ska öka arbetsgivarnas möjligheter att ha rätt bemanning, öka förutsägbarheten för både arbetsgivare och anställda kring hur en anställning kan avslutas och vilka kostnader som kan vara förknippade därmed. Vidare ska tilisvidareanställningsformen i förhållande till övriga anställningsformer och anlitandeformer stärkas. Allmän visstid ska ersättas. Det nya systemet ska stärka anställningsbarheten på arbetsmarknaden.

Parterna är överens om att det nya anställningsskyddsregelverket ska vara rättssäkert och inte innebära en “fri uppsägningsrätt” för arbetsgivarna. Parterna är medvetna om, och har stor respekt för, det faktum att de förbättringar som Parterna diskuterar är komplicerade och per definition innebär att  grundläggande delar av dagens regler lagen om anställningsskydd kan behöva ändras.

I syfte att på djupet analysera hur det nya anställningsskyddsregelverket skulle kunna se ut har Parterna beslutat att tillsätta och finansiera en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska ledas av Erland Olauson. Arbetsgruppen ska arbeta under perioden januari 2020 - maj 2020. 

- Omställningssystem 

Parternas målsättning är att komma överens om ett nytt förstärkt omställningssystem. Parterna är överens om att Parternas två omställningsorganisationer (TRR respektive TSL) varit och är
framgångsrika samt att ett nytt förstärkt omställningssystem ska bygga på de erfarenheter som Parterna har av arbetet inom TRR respektive TSL. 

Parternas utgångspunkt är att individen bör ges en effektiv hjälp att få ett nytt arbete efter uppsägning. Individen bör ges rätt och möjlighet till kompetensutveckling under och efter anställning. Individen bör ges möjligheter till rådgivning och vägledning frågor som gäller påbyggnadsutbildning, karriärutveckling och byte av yrke. Individen bör också erhålla ersättning under studier så att sådana studier blir möjliga.

I syfte att på djupet analysera hur ett nytt förstärkt omställningssystem skulle kunna se ut har Parterna beslutat att tillsätta och finansiera en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska ledas av Cecilia Fahlberg. Arbetsgruppen ska arbeta under perioden januari 2020 - maj 2020. Arbetsgruppens ska arbeta i enlighet med parternas övergripande intentioner avseende de aktuella förhandlingarna och ta fram konkreta förslag i enlighet därmed. Uppdraget till arbetsgruppen omfattar, översiktligt beskrivet, områden nedan.

 • Genom statlig finansiering bör omställningssystemet ge ett grundläggande omställningsstöd till samtliga arbetstagare som kvalificerat sig för sådant stöd. 1 första hand avses en effektiv hjälp att få ett nytt arbete efter uppsägning. Det grundläggande omställningsstödet ska finansieras genom arbetsmarknadsavgiften och den allmänna löneavgiften.
 • Parterna kommer att i de fortsatta förhandlingarna överväga om omställningsstödet med särskild finansiering från staten bör omfatta utökade, arbetsmarknadspolitiska, åtgärder för arbetstagare som inte med reguljära åtgärder kan hitta nytt arbete utan har särskilda behov och står långt från arbetsmarknaden.
 • En viktig komponent för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden är också det allmänna utbildningssystemet och särskilt systemet för vuxenutbildning inkluderande ett studiestöd till dem som uppnått viss ålder och/eller varit yrkesverksamma under viss tid.
 • Omställningsorganisationerna på den privata arbetsmarknaden (TSL, TRR) bör erbjuda det grundläggande omställningsstödet till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal om kompetens och omställning. Detta omställningsstöd bör omfatta samtliga anställda som omfattas av avtalet, även de som inte är tillsvidareanställda.
 • Det bör inrättas en omställningsorganisation för arbetsgivare och arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal om kompetens och omställning. Verksamheten inom den omställningsorganisationen bör i princip bedrivas på motsvarande sätt som inom parternas omställningsorganisationer.
 • Utöver det grundläggande omställningsstödet bör parternas omställnings-organisationer erbjuda tilläggstjänster till arbetstagarna. Arbetsgruppen ska definiera vilka tilläggstjänster som kan komma ifråga inom områdena; kompetensutveckling under och efter anställning, rådgivning, yrkesvägledning och validering samt kompletterande ersättning under utbildning.

- ArbetsIöshetsförsäkringssystemet

Parterna tillsätter en arbetsgrupp för att analysera förutsättningarna för en modell för att ersätta dagens offentligt finansierade arbetslöshetsförsäkring med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgruppen ska också presentera förslag på hur en sådan modell ska utformas. Arbetsgruppen ska ledas av Anders Ferbe. Arbetsgruppen ska arbeta under perioden januari 2020-maj 2020.

Avsiktsförklaringen (pdf)