Fråga facket Fråga facket

Folksam-LO Pension

Organisationsfrågor Är du anställd hos en privat arbetsgivare och det finns ett gällande kollektivavtal omfattas du säkert av Avtalspension SAF-LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är din pension det gäller

Facket har förhandlat fram att arbetsgivaren betalar in en premie för din kommande pension på 4,5 procent på din lön. Pensionspremien betalas in från och med att du fyller 25 år. Avtalspensionen har funnits sedan 1998.

En viktig del i Avtalspensionen är att du själv kan välja pensionsförvaltare. Av det skälet bildade LO, förbunden och Folksam ett gemensamt bolag för att kunna erbjuda medlemmarna förvaltning av pensionspengarna.

Många fondförvaltare tog orimligt mycket betalt i förvaltningsarvode och det var ett av skälen till att Folksam-LO Pension bildades. Därmed kan vi erbjuda ett alternativ till andra förvaltare som har som mål att tjäna pengar på din uppskjutna lön, det vill säga din framtida pension.

Låg avgift ger mer i pension

Pensionsavsättningarna under hela yrkeslivet handlar om hundratusentals kronor. Låg avgift betyder mer pengar till dig i pension. Då dessutom Folksam-LO Pension har bra avkastning förhöjer det medlemsvärdet.

För att ta del av din medlemsförmån i Handels måste du göra ett aktivt val.

Erbjudandet gäller till och med 2013-12-31.

Till erbjudandet

Till Folksam-LO Pension

Om Folksam-LO pension

 Under 1990-talet skedde genomgripande förändringar av de svenska pensionssystemen, både det lagstadgade och de kollektivavtalade. De förmånsbestämda systemen där staten eller arbetsgivaren utlovar en bestämd pensionsnivå i förhållande till ett genomsnitt av lönen under ett antal år innan pensionsavgången, byttes  mot system med allt större inslag av premiebestämd pension där en pensionspremie motsvarande en viss procent av arbetstagarens lön betalas till någon form av pensionskonto. Samtidigt har risken för pensionspengarna förflyttats. I ett förmånsbestämt system tar staten eller arbetsgivaren hela risken för pensionspengarna. I ett premiestämt system är det istället arbetstagaren som bär risken.

År 1996 tecknade Landsorganisationen i Sverige (LO) och dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) ett nytt och helt premiebestämt kollektivavtal om pension som kom att kallas Avtalspension SAF-LO. Varje arbetstagare tar själv ansvar för hur pensionspengarna ska förvaltas genom att välja mellan ett antal försäkringsbolag som antingen förmedlar traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. För den som inte gör ett aktivt val hamnar pensionspengarna i en traditionell livförsäkring hos AMF Pension.

Den kollektivavtalade pensionen är en väsentlig del av den totala pensionen. Att hitta vägar för att maximera storleken på medlemmarnas kollektivavtalade pension är därför en viktig facklig uppgift. Storleken på den slutliga pensionen beror av storleken på de sammanlagda inbetalningarna, värdeutvecklingen under spartiden samt hur stora avgifter bolagen tar ut för att försäkra och förvalta kapitalet. Storleken på inbetalningen regleras i kollektivavtalet som fack och arbetsgivare har förhandlat fram. Men för att få chans att påverka värdeutveckling och avgiftsuttag krävdes nya insatser av de fackliga organisationerna. Eftersom pensionsöverenskommelsen med SAF innebar att bolagen på marknaden skulle tillåtas konkurrera med varandra om medlemmarnas pensionspengar var det angeläget för LO att skapa ett bra alternativ till de befintliga bolagen.

Det mångåriga och framgångsrika samarbetet på försäkringsområdet mellan Folksam och LO hade lagt grunden för ett nytt nära samarbete. År 1998 bildades ett gemensamt fondförsäkringsbolag, Folksam LO Fondförsäkring AB. Målsättningen var att genom professionell och kostnadseffektiv förvaltning med spararnas bästa för ögonen leverera god värdeutveckling på pensionspengarna och samtidigt hålla avgifterna på en riktigt låg nivå. Fondförsäkringsbolaget verkar  under varumärket Folksam LO Pension, och ägs till 51 procent av Folksam och till 49 procent av LO och LOs medlemsförbund (genom LOFHB). Det idag avvecklade gemensamma fondbolaget Folksam LO Fond AB förvaltade fram till 2012 de fyra egna fonderna Folksam LO Världen, Folksam LO Sverige, Folksam LO Obligation och Folksam LO Västfond. Från hösten 2012 har förvaltningsrätten för fonderna överförts till Robur. På så vis skapades möjligheter till ännu bättre och billigare sparande.

Folksam LO Pensions inträde på pensionsmarknaden, med för den tiden mycket låga avgifter för sparandet, förde med sig ett tryck på de andra fondförsäkringsbolagen som ville delta som valbart alternativ för Avtalspensions SAF-LO att följa efter och sänka avgifterna. Bolaget har på så vis medverkat till att pressa priserna på hela fondförsäkringsmarknaden. Från  2008 har LO använt sin konsumentmakt på ännu ett sätt när det gäller att pressa försäkringsbolagens avgiftsuttag. Genom att upphandla de försäkringsbolag som får vara med som valbara inom Avtalspension SAF-LO har avgifterna för sparandet sänkts till en mycket låg nivå i alla de deltagande försäkringsbolagen.

För både Folksam och LO är det självklart att spararnas pensionspengar ska placeras etiskt, med stort fokus på socialt ansvar. Detta gemensamma mål uppnås genom att fondförsäkringsbolagets styrelse ser till att all kapitalförvaltning sker med ett gott etiskt förhållningssätt.  Förvaltningen följs dessutom särskilt av en grupp med representanter från Folksam och LO tillsammans med Robur.