Fråga facket Fråga facket

Klimat, miljö och energi

Miljö Ingen kommer undan de klimatförändringar som uppstår om den globala medeltemperaturen stiger. För att möjliggöra fortsatt goda levnadsförhållanden måste utsläppen av växthusgaser därför minska drastiskt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Övervakning av produktion
Foto: Lars Forsstedt

Miljö- och klimatfrågor

Eftersom våra levnadsvillkor förutsätter att naturen har bra livsförutsättningar har fackföreningsrörelsen satt miljö- och klimatfrågorna högt på dagordningen. För som Världsfacket (ITUC) uttrycker det: Det finns inga jobb på en död planet. Inga människor heller kan tilläggas.

Gröna jobb

I dag finns en bred enighet om att vi måste hejda temperaturstegringen vilket senast manifesterades i det så kallade Parisavtalet. På FNs klimattoppmöte i Paris 2015 beslutade världens ledare att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader med ambitionen att inte överskrida 1.5 grader. För att lyckas krävs att den globala fossilanvändningen upphör före 2050 vilket förutsätter en omfattande omställning som måste påbörjas snarast. Världsfacket står bakom målet och vill se en satsning på gröna jobb.

Rättvis omställning

Även om alla tjänar på att minska utsläppen av växthusgaser kommer vissa regioner och sektorer att behöva genomgå en större omställning än andra och därför är det nödvändigt att solidariskt dela på kostnaderna för denna anpassning till klimatvillkoren. Ett ledord för facket är att klimatpolitiken ska präglas av en Rättvis omställning som möjliggör goda arbets- löne och levnadsvillkor. 

För Sveriges del kommer växthusgasutsläppen främst från tre sektorer. 

  • Transportsektorn, där persontransporterna står för en något högre andel än godstransporterna. 
  • Industrin, framför allt från industriprocesserna inom stål, cement och kemiindustrin. 
  • Jordbruket, framför allt från djurskötsel men också markanvändningen. 

Leverenssäker el

Elsektorn i Sverige släpper ut förhållandevis lite växthusgaser då den nästan uteslutande kommer från förnybar energi som vatten och vindkraft eller från kärnkraft. Svensk elproduktion står nu inför en omfattande förändring de kommande decennierna och för LOs del är det avgörande att den också i fortsättningen kan garantera leverenssäker el till konkurrenskraftiga priser och utan skadlig inverkan på klimat och miljö.