Facket direkt facketdirekt.nu

Ekonomisk politik

Ekonomi LO lyfter tre övergripande mål för den ekonomiska politiken: full sysselsättning vid hög sysselsättningsgrad, hög tillväxt samt jämn inkomstfördelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Full sysselsättning

LO-ekonomernas syn är att vägen till full sysselsättning går via en aktiv konjunkturpolitik, en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik och en lönebildning som ger låg löneinflation. Det är samhällsekonomiskt önskvärt och möjligt att nå full sysselsättning samtidigt som strukturomvandlingstakten i ekonomin hålls hög.

Levnadsstandarden bestäms på lång sikt av produktivitetsutvecklingen och antalet arbetade timmar. Det är hur mycket människor får, kan och vill arbeta, som ytterst bestämmer hur mycket det finns att fördela i samhället. En god produktivitetsutveckling är grunden för reallöneökningar. Hög produktivitet förutsätter en hög utbildningsnivå och återkommande möjligheter till utbildning.

Ekologiskt hållbart resursutnyttjande 

Sverige är en liten del av världsekonomin och de globala marknaderna anger ramen för utvecklingen i Sverige. Inom ramen finns dock viss möjlighet för Sverige att påverka utvecklingen. På global nivå bestäms framför allt det internationella kapitalavkastningskravet samt teknikutvecklingen.

De nationella institutionerna avgör hur Sverige möter dessa och vilket utfallet på arbetsmarknaden blir. En restriktion för att på lång sikt nå den ekonomiska politikens mål är att resursutnyttjandet är ekologiskt hållbart.

Motverka lågkonjunkturer

Tilltron till välfärdsstaten och möjligheten att motverka konjunktursvängningar med finanspolitik kräver uthålliga offentliga finanser. De offentliga finanserna bör vara långsiktigt hållbara. Skuldsättningen behöver dock inte minska i alla konjunkturlägen utan de offentliga finanserna ska kunna motverka en lågkonjunktur. Utgiftstaken används av staten som en metod för styrning av de offentliga finanserna. Utformningen har dock begränsat utrymmet för en politik för arbete åt alla och försvagat de så kallade automatiska stabilisatorerna.

LO värnar om en låg och stabil inflation. Det ger förutsättningar för ökade reallöner och låg realränta. LO stöder en penningpolitik som innebär att Riksbanken fokuserar på såväl resursutnyttjandet som inflationen.

Ekonomisk effektivitet och rättvis fördelning

Den ekonomiska politikens avvägning mellan effektivitet och jämlikhet bör vara sådan att skillnaderna i ekonomiska resurser kan minskas från nuvarande nivå. LO-ekonomernas syn är att ekonomisk effektivitet och rättvis fördelning, med rätt utformning av trygghetssystemen, kan utgöra varandras förutsättningar.Inkomstskillnaderna, både i disponibelinkomst och i bruttoinkomst, minskar främst genom en ekonomisk politik inriktad på full sysselsättning, en lönepolitik inriktad på utjämning av löneskillnader samt en ambitiös fördelningspolitik baserad på ett solidariskt skatteuttag.