Fråga facket Fråga facket

Regionalfond

Arbetsmarknad Partnerskapsöverenskommelsen beskriver Sveriges strategi, prioriteringar och hur EU-medel ska användas inom de Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna (ESI).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ökad sysselsättning 

Sveriges partnerskapsöverenskommelse för perioden 2014-2020 har beslutats av EU-kommissionen. I och med beslutet banar överenskommelsen väg för beslut av ESI-fondernas program. Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

 • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
 • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
 • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

67 miljarder till (ESI) 2014-2020

ESI-fonderna ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till målen i EUs strategin 2020.

 • Regionalfond (ERUF) 16 miljarder, Näringsdepartementet.
 • Socialfonden (ESF) 13 miljarder, Arbetsmarknadsdepartementet.
 • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs o Fiskerifonden 38 miljarder, Landsbygdsdepartementet.

Regionalfondsprogrammen 2014-2020

Inriktningen och fördelningen av medel för regionalfondsprogrammen kommer enligt regeringens förslag att vara:

 • Stärka forskning och innovation 4,5 miljarder kronor.
 • Öka tillgången till och användningen av informations- och kommunikationsteknik
 • 1,6 miljarder kronor.
 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4,8 miljarder kronor.
 • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 2,7 miljarder kronor.
 • Främja hållbara transporter 1,7 miljarder kronor.
 • Tekniskt stöd 0,6 miljarder kronor.