Fråga facket Fråga facket

Rätten till ett helt arbetsliv

Den som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom ska inte behöva få en sämre ålderspension än om den hade fortsatt att arbeta. Sjukdom och arbetslöshet är ojämlikt fördelade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Friska premieras

Det var rätt att införa livsinkomstprincipen. Den är mer rättvis än att exempelvis grunda pensionsrätterna på ett visst antal års inkomster. Men eftersom möjligheterna till att jobba genom livet är ojämlikt fördelad måste flera åtgärder genomföras. Bättre arbetsmiljö, vidareutbildning, rehabilitering och tryggare anställningar behövs för att fler ska kunna välja att jobba längre och därigenom förbättra sin ålderspension.

Rätten att kunna arbeta allt längre handlar om allas rätt till ett helt arbetsliv. Den fysiska och psykiska belastningen på varje arbetsplats ska vara sådan att det är möjligt att arbeta där och i samma yrke under ett helt yrkesverksamt liv. Dessa åtgärder tar tyvärr tid innan de får märkbar effekt. Därför bör ytterligare åtgärder genomföras som ger direkt effekt.

Politiken har på senare år endast premierat den som har möjlighet att arbeta längre. LAS har förlängts till 67 års ålder och det diskuteras att förlänga LAS-åldern till 69 år. Stora skattelättnader har införts för den som arbetar efter 65. Jobbskatteavdraget är nästan dubbelt så högt och arbetsgivaravgifterna är halverade.

Tuffare för den som inte orkar

För den som inte orkar arbeta längre har endast försämringar införts. Det har blivit svårare att få förtidspension eller sjukersättning som det heter numera. Rätten till sjukersättning ska naturligtvis noga prövas, men det finns gränser. Det är därför dags att göra något positivt för dessa grupper, framförallt som de drabbas mest av att medellivslängden ökar.

Den som i dag får sjukersättning får sina pensionsrätter beräknade på en bakomliggande inkomst. Detta medför att pensionen endast blir något lägre så länge som det handlar om ett begränsat antal år.

Det finns dock problem med dagens system då rätten till sjukersättning upphör vid 65 års ålder. Då tvingas man ta ut ålderspension. Om nu alla ska arbeta fram till 67 års ålder bör också rätten till sjukersättning och bakomliggande inkomst gälla fram till 67. Då får även förtidspensionärerna tillgodogöra sig de lägre delningstalen och högre arvsvinsterna.

Bakomliggande inkomst

LO-grupperna är de som i högre utsträckning än andra har sin försörjning genom dessa försäkringssystem. Om livslängden ökar, och därmed delningstalen, så bör även oförskylld frånvaro från jobbet på grund av sjukdom och arbetslöshet ge pensionsrätt lika länge som man har laglig rätt att behålla sitt jobb inför pensioneringen.

Därför bör bakomliggande inkomst även vara pensionsgrundande då man får sjukpenning och arbetslöshetsersättning. För att den bakomliggande inkomsten ska göra rätt för namnet även över några år, bör den uppräknas med inkomstbasbeloppet och inte som i dag med prisbasbeloppet. En sådan förändring bör även omfatta garantipensionen.