Fråga facket Fråga facket

Klassmedveten jämställdhetspolitik

Jämlikhet LO vill se en mer klassmedveten jämställdhetspolitik utifrån de tre aspekterna tid, makt och pengar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Certifierad vårdhundförare
Foto: Lars Forsstedt

Makten över tiden och fördelningen av tid i betalt och obetalt arbete måste fördelas jämnare mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken.

Makten över arbetet måste fördelas mer jämnt mellan arbetstagare och arbetsgivare så att kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken har trygga och bra arbetsvillkor.

Pengarna måste fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. 

Med utgångspunkt i Sveriges Jämställdhetsbarometer: Tid, makt och pengar, har LO följande krav på en klassmedveten jämställdhetspolitik: 

LOs politiska förslag om makten över tiden:  

 • Heltid är norm på hela arbetsmarknaden. Deltidsnormen i kvinnodominerade arbetaryrken måste brytas. Skattefinansierade verksamheter måste gå i bräschen. Fler branscher bör följa Kommunals och Sveriges kommuner och landstings exempel och avtala om heltid som norm. Heltidsarbetet måste utformas på ett hållbart sätt för individ och arbetsorganisation.
 • Föräldraförsäkringen individualiseras. Försäkringens tidsgränser och ersättningsnivåer måste styra mot ett jämlikt och jämställt uttag. Föräldraledighetslagen ska utformas så att småbarnsföräldrars deltider fördelas mer jämnt mellan kvinnor och män. Balansen mellan arbete och familj måste förbättras för kvinnor i arbetaryrken.
 • Allmän förskola införs från två års ålder och barnomsorg på obekväma arbetstider garanteras. Skollagen förändras så att barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 30 timmars förskola per vecka. Kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • De generella välfärdslösningarna förstärks genom satsningar på högkvalitativa och gemensamt finansierade välfärdstjänster. Genomför en kraftig satsning på avgiftsfritt fritids med fler anställda, så kallat Lärfritids.
 • Tillgången till äldreomsorg måste säkerställas. Det är särskilt viktigt för kvinnors rätt till full och hög sysselsättning. Tillgången till äldreboenden måste öka.
 • Skattesubventionerade hushållsnära tjänster avskaffas. Hushållsnära tjänster är inte ett svar på de behov som finns inom välfärd, sysselsättning eller jämställdhet, utan dessa kan lösas på ett bättre sätt inom den gemensamma välfärden.

LOs politiska förslag om makten över arbetet:

 • Anställningstryggheten stärks. Otryggheten i kvinnodominerade arbetaryrken måste brytas. Tidsbegränsade anställningar ska endast användas om det finns objektiva skäl. Upprepade, på varandra följande, korta tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare ska inte vara tillåtna. Allmän visstidsanställning ska avskaffas.
 • Det förebyggande arbetsmiljöarbetet förbättras. Politiken såväl som arbetsgivarna måste ta ett större ansvar. Långsiktiga forskningssatsningar på arbetsliv, arbetsorganisation och arbetsmiljö ur ett köns- och klassperspektiv måste säkerställas. Särskilda satsningar på små arbetsplatser och kvinnodominerade sektorer måste komma till stånd. Det måste vara möjligt att jobba fram till pensionen även för kvinnor i arbetaryrken.
 • Kvinnors makt över arbetet stärks genom satsningar på ökad bemanning och resurser i verksamheter som finansieras med skattemedel. LO vill se kraftfulla samhällsinvesteringar i vård, skola och omsorg. New Public Management måste omprövas. Välfärdens styrformer måste understödja anställdas professionalitet och inflytande. 

LOs politiska förslag om makten över pengarna:

 • Lägstalönerna prioriteras. Ett av LOs långsiktiga lönepolitiska mål är att samtliga kollektivavtalade lägstalönenivåer för vuxna, som inte är under upplärning, ska motsvara minst 75 procent av den genomsnittliga månadslönen för arbetare. LO-förbunden ska dessutom generellt verka för att lägstalönerna i genomsnitt ökar procentuellt mer än den genomsnittliga månadslönen.
 • Arbetsmarknadens parter tar ett betydligt större ansvar för jämställda löner. LOs uppgift är att vara pådrivande för omfördelning, erkännande och uppvärdering av kvinnors arbeten. Senast år 2028 ska värdediskrimineringen bland arbetare ha minskat på sådant sätt att löneskillnaderna mellan kvinnor och män reduceras med 6 procentenheter.
 • Regeringen tar stort ansvar för att driva en politik som leder till jämlika ekonomiska villkor. Regeringens mål för den ekonomiska jämställdheten är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Det förpliktigar och kräver en jämställdhetspolitisk agenda som även leder till större jämlikhet sett till klass och bakgrund. Den ekonomiska familjepolitiken måste både omfördela och lyfta ekonomiskt utsatta grupper.