Fråga facket Fråga facket

Kongress

Organisationsfrågor Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Motionsbehandling och förslag från styrelsen

Kongressen behandlar inkomna motioner samt förslag från LOs styrelse. Den väljer även ledamöter till LOs styrelse inklusive ordförande och vice ordföranden. 

Det är LO-förbunden och dess avdelningar som har motionsrätt till kongressen och motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast sex månader före kongressens öppnande.

LOs styrelse skriver utlåtanden över motionerna där man föreslår kongressen besluta om bifall eller avslag på motionen eller om den ska anses besvarad.

Styrelsen lägger också fram förslag på politiska ställningstaganden och förslag på hur den fackliga verksamheten ska utvecklas.

Läs mer om kongressen i LOs stadgar.