Fråga facket Fråga facket

Behandling av personuppgifter i samband med ansökan från LOs stiftelser

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ditt skydd som sökande

Personuppgifter i samband med ansökan om bidrag eller stipendium från stiftelserna ovan behandlas enbart för de ändamål och syften som beskrivs i enlighet med den här informationen.

Ändamål

Stiftelsernas styrelser behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan. Personuppgifter hanteras bara om sådan behandling är nödvändig. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Laglig grund

Grunderna för att behandla dina personuppgifter baseras på de lagliga grunderna i enlighet med Artikel 6:1 punkt B-F (GDPR) och artikel 9.

Personuppgifter

Om du ansöker om bidrag eller stipendium kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med den här informationen.

De personuppgifter som stiftelsernas styrelser behandlar om dig som sökande utgår från de uppgifter som du själv lämnar till oss genom din ansökan.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är bland annat namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg, intyg, utbildnings- och arbetslivserfarenhet, resultat från tester och uppgifter från referenter. Om du utan uppmaning lämnar ett fotografi på dig själv, kommer stiftelsernas styrelser att behandla fotografiet.

Vi kan även komma att be dig att lämna ytterligare personuppgifter, men i sådana fall kommer du att särskilt ta ställning till det.

Lagring och gallring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Som huvudregel kommer vi att spara personuppgifter som rör uppgifter kopplade till ansökningsprocessen under innevarande år.

Skydd av personuppgifter

Stiftelsernas styrelser har säkerhetsrutiner och har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till stiftelsernas styrelser som är behöriga att hantera dina personuppgifter.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas och överföras till, och vid behov behandlas av utomstående, det vill säga person eller samarbetspartners utanför stiftelsernas styrelser, i den utsträckning det krävs. Samarbetspartners är exempelvis externa revisorer som bistår stiftelsernas styrelser i den ekonomiska redovisningen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Personuppgiftsansvarig

Landsorganisationen i Sverige
105 53 Stockholm
Organisationsnummer 802001-9769

LO är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att den behandling som utförs sker på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av stiftelsernas styrelser. För det behöver du göra en skriftligt undertecknad ansökan ställd till LO per post.

Du har även rätt begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att raderas om de inte längre behövs för ändamålet eller på grund av någon rättslig förpliktelse.

Om du anser att dina rättigheter eller att din personliga integritet har kränkts, har du rätt att inlämna klagomål till LOs dataskyddsombud. Klagomål skickar du skriftligen via e-post till dataskydd@lo.se eller i förekommande fall till Integritetsskyddsmyndigheten.