Fråga facket Fråga facket

Arbetets innehåll och olika styrideologier


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Ny teknologi och globalisering har bidragit till att ändra sättet som arbetslivet är organiserat, men hur dess förändringar går till beror också på vilka idéer om styrning som dominerar. Konsekvenserna blir stora för arbetets innehåll. Ytterst handlar föreställningar om arbetsplatsens organisation om makt och politik.

Lean production och New Public Management

Det råder en dragkamp mellan olika föreställningar om hur arbetslivet ska organiseras. Några av de trender som påverkat svenskt arbetsliv är bland annat följande:

  • Lean production: Ett koncept som växte fram under 1980-talet med inspiration från japansk bilindustri. Fokus ligger på ökad effektivitet genom färre personal, mindre ytor, kortare genomloppstid, mindre lager och ett mindre antal underleverantörer. En del av systemet är ”just-in-time” som bygger på att flödet ska styras genom kundorderstyrning. Bara det som är beställt ska tillverkas. Fackliga organisationer har inte varit motståndare till effektivitetsvinster, men anser att det är avgörande att också ta hänsyn till stressnivå, tillfredsställelse i arbetet och möjlighet för de anställda att bidra till innovationer.
  • New Public Management (NPM): En marknadsinriktad idé som ursprungligen kom från det privata näringslivet men som kom att införas framför allt inom den offentlig sektorn. NPM innebär att marknadsliknande situationer upprättas inom den offentliga sektorn. En central idé är resultatstyrning och att olika enheter och avdelningar inom den offentliga sektorn tar betalt av varandra och att alla enheter ska gå runt ekonomiskt. En annan tanke är att skapa konkurrens inom den offentliga sektorn med förhoppningen att det ska bidra till ökad effektivitet. Fackliga organisationer har ofta kritiserat NPM, bland annat därför att tankegångarna använts för att motivera fler tillfälliga anställningar och att det begränsar en långsiktighet som krävs exempelvis för att skapa en god arbetsmiljö.