Fråga facket Fråga facket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En god arbetsmiljö handlar inte bara om fysisk säkerhet, även arbetets sociala och organisatoriska miljö är avgörande. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om de krav som ställs på arbetstagarna, vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel och socialt stöd från chefer och kolleger.

Föreskrifter förtydligar arbetsmiljölagens regler

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter som gäller för den organisatoriska och sociala miljön. Dessa föreskrifter är förtydliganden av arbetsmiljölagens regler. Enligt föreskrifter ska arbetsgivaren ombesörja att chefer och skyddsombud får kunskap om hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling, samt möjligheter att kunna åtgärda sådana brister.

Dessa två sidor överlappar varandra. Det finns även ett starkt samband mellan organisatorisk och social arbetsmiljö och den fysiska. Stress och hård arbetsbelastning leder ofta till fysisk ohälsa.

Krav - kontroll - stöd

Detta understöds av Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, och den amerikanske forskaren Robert A Karasek. Tillsammans utvecklade de för mer än 35 år sedan ”Krav - kontroll - stödmodellen”. Ju mer egen kontroll, besluts- och handlingsutrymme vi har i arbetet, desto bättre hanterar vi psykiska krav. Höga krav fungerar bra, så länge stödet också är högt. Den värsta situationen för hälsan är ett spänt arbete och stress med dåligt stöd. Denna modell har legat till grund för föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Arbetsbelastning och hårt tempo är ytterst en fråga som handlar om hur arbetet organiseras, men effekten tar sig ofta uttryck i den sociala arbetsmiljön genom konflikter, kommunikationsmissar, ökat risktagande och så vidare.