Fråga facket Fråga facket

Det räcker inte med avtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Kollektivavtal reglerar villkoren, men det blir enklare att följa upp avtalen och kontrollera att de efterlevs med en facklig närvaro på arbetsplatserna. Kollektivavtalen får därmed ännu större kraft om det också finns en fackklubb eller liknande facklig arbetsplatsorganisation med fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen. Med andra ord: En stark facklig organisering ger facket än bättre styrka i förhandlingarna, men innebär också att det blir lättare att ta till vara förhandlingsresultatet.

Ett hårt klimat för fackligt aktiva

Det är avgörande att fackligt förtroendevalda får stöd från sina organisationer. På många arbetsplatser är det i dag ett hårt klimat. En del förtroendevalda tycker också att de har lite tid för att klara sina uppgifter både i yrket och som fackligt aktiv. I värsta fall upplever de att de är ensamma. Ett sätt att motverka detta är genom fortsatt facklig organisering, genom att dra in fler förtroendevalda i arbetet och genom fackliga utbildningar som både ökar kompetensen och självförtroendet.

Svårare att övervaka att hängavtal efterlevs

Särskilt svårt är det att följa upp kollektivavtal om den fackliga närvaron på arbetsplatsen är svag eller obefintlig. Detta är särskilt vanligt när arbetsplatsen är liten. Det kan också vara svårt att följa upp så kallade hängavtal. Det är ett avtal som slutits med en arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation. Hängavtalet innebär att den fackliga organisationen och arbetsgivaren är överens om att följa det kollektivavtal som finns inom branschen. Det betyder också att samma förmåner och villkor ska gälla för hängavtalet. Däremot saknas ibland facklig närvaro på dessa arbetsplatser. Det kan göra det svårt att övervaka att bestämmelserna i avtalet efterlevs.

Arbetstagarna har ett personligt ansvar att få sina rättigheter tillgodosedda

Ett annat problem är att många arbetstagare, särskilt unga, inte vet vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar. Dålig kunskap gör att avtalens förankring blir sämre. Det kan leda till att arbetstagare struntar i om det finns kollektivavtal. En del upptäcker först i efterhand vad de gått miste om i form av garanterade lönenivåer och försäkringar.

Inte sällan uppfattas de fackliga organisationerna som försäkringsbolag som ska serva medlemmarna. Facket ska ge stöd, rättigheter och förmåner till medlemmarna, men den synen är ändå felaktig. Arbetstagarna har ett personligt ansvar att få sina rättigheter tillgodosedda, att se till att lön och villkor blir riktiga, men också ett ansvar för sina arbetskamrater. Genom att tillsammans organisera sig fackligt går det gemensamt få inflytande och bättre villkor. Den som väljer att stå utanför försvagar arbetstagarnas möjligheter att påverka, både på arbetsplatsen och i samhället i stort.