Fråga facket Fråga facket

Diskussion - arbetsmiljö, arbetets innehåll och arbetslivets framtid


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

En säker och trygg arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete är avgörande faktorer för att skapa välbefinnande och ett hållbart samhälle. Arbetslivet är samtidigt starkt skiktat och olika grupper av arbetstagare har olika arbetsmiljö.

Det är främst arbetstagare i LO-yrken som råkar ut för skador, förslitningar och arbetsrelaterade sjukdomar till följd av en skadlig arbetsmiljö. Det är också nästan uteslutande i LO-yrken som det förekommer dödsolyckor i arbetslivet.

Fysiska och psykiska påfrestningar hänger ihop

Även när det gäller den organisatoriska och psykiska arbetsmiljön finns stora brister som i hög grad påverkar arbetstagare i LO-yrken. För många arbetstagare är stressen och arbetsbelastningen så hård att de påverkas psykiskt. Fysiska och psykiska påfrestningar hänger också samman. Brister i den psykosociala arbetsmiljön kan leda till fysiska skador och en fysisk skadlig arbetsmiljö kan skapa stress och otrygghet. Exempelvis har människor med antingen ett fysiskt eller ett psykiskt krävande arbete oftare ryggproblem än andra.

Klass, kön och etnicitet

Arbetsmiljön skiljer sig också åt mellan olika branscher, mellan kvinnor och män och mellan inrikes- och utrikesfödda. En mer jämlik arbetsmiljö förutsätter ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som utgår från alla dessa perspektiv av underordning.

I arbetslivet pågår ständigt en omstrukturering som förändrar arbetsmiljö och arbetets innehåll. Orsakerna till förändringarna är många – globalisering, digitalisering, robotisering, men också förskjutning av makt och nya politiska idéer. Vad som sker med arbetsmiljö och arbetets innehåll går med andra ord att påverka, men då är det avgörande att veta vilka frågor, strategier och perspektiv som särskilt ska lyftas fram.