Fråga facket Fråga facket

Fakta. Klass och kön och arbetsmiljö över tid i ny LO-rapport


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

I LO-rapporten Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i ett kvarts sekel, (2018) går LOs utredare Fanny Larsdotter igenom SCB:s och Arbetsmiljöverkets statistik för att se hur arbetsmiljön har förändrats för arbetare och tjänstemän samt för kvinnor och män. Några av hennes viktiga slutsatser är följande:

 • Stressen i arbetet ökar och särskilt utsatta är kvinnor i arbetaryrken. Andelen arbetarkvinnor som anger att de i bästa fall kan ta korta pauser enbart under halva arbetstiden har ökat med 16 procentenheter - från 61 till 77 procent mellan åren 1991-2015.
 • Egenkontrollen över arbetet har minskat. Sju av tio arbetarkvinnor anger år 2015 att de i bästa fall kan bestämma sin arbetstakt under halva arbetstiden - vilket är en ökning med 20 procentenheter sedan år 1991.
 • Påfrestande arbetsställningar är vanligast bland kvinnor i arbetaryrken tätt följt av män i arbetaryrken. År 2015 uppgav 56 procent av kvinnor i LO-jobb respektive 48 procent av män i LO-jobb att de hade påfrestande arbetsställningar.
 • Utsattheten för buller har ökat över tid. Särskilt utsatta är arbetarmän med en andel som ökat från 44 till 51 procent mellan åren 1991-2015.
 • Utsattheten för hot och våld i arbetet har inom de flesta grupper varit relativt oförändrad över tid. Utsattheten är i särklass störst för kvinnor i arbetaryrken, där 25 procent år 2015 utsatts för hot eller våld minst någon gång det senaste året.
 • Sexuella trakasserier (från andra än kollegor eller chefer) har ökat inom samtliga grupper mellan 1995 och 2015. Andelen arbetarkvinnor som utsatts, minst en gång det senaste året, har stigit från sju till 15 procent.
 • Att vara uttröttad i kroppen efter arbetet är ett fenomen som ökar för alla sysselsatta, även om arbetarkvinnor är mest utsatta. För kvinnor i arbetaryrken är det 73 procent som är uttröttade i kroppen efter arbetet år 2015, vilket är en ökning med 23 procentenheter sedan år 1991.
 • Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger år 2016 att de, på grund av arbetet, någon gång det senaste året haft sådana fysiska besvär att det varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.
 • Hela 16 kvinnor och 12 män (av tusen sysselsatta) drabbades år 2015 av en arbetsolycka som inte ledde till sjukfrånvaro. Under senare år har antalet olyckor som inte leder till sjukfrånvaro ökat.
 • Tillgången till företagshälsovård har minskat inom alla grupper mellan åren 1995-2015.
 • Störst minskning av tillgången till företagshälsovård har skett för arbetarkvinnor - andelen har minskat från 74 till 43 procent under en tjugoårsperiod.