Fråga facket Fråga facket

Problem med matchningen på svensk arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. Enligt statistik från SCB har 68,5 procent av alla i åldern 15-74 år en avlönad sysselsättning. Sysselsättningsgraden i Sverige har också ökat sedan år 2010. Eftersom även befolkningen har ökat i Sverige betyder det att antalet personer i sysselsättningen har ökat kraftigt. Sedan 2001 har det blivit nästan 800 000 fler sysselsatta i Sverige. För närvarande finns 5 113 000 sysselsatta personer i Sverige.

Svårare att få jobb med kort utbildning

Det betyder inte att den svenska arbetsmarknaden är utan problem. Ett är att arbetsgivare har svårt att rekrytera arbetskraft med specialiserad yrkeskompetens, det gäller även inom LO-yrken. Ett annat problem är att grupper med kort utbildning, däribland personer med ofullständiga grundskolebetyg och kortutbildade nyanlända, har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Sverige har med andra ord både brist på arbetskraft och arbetskraft som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Detta tyder på att behoven av utbildning är stort. Det brukar också ofta hävdas att Sverige har ett internationellt sett stort problem med ”matchningen”, det är svårt att para ihop de arbetslösa med de lediga jobben.

Ökad sysselsättningsgrad bland utrikes födda

Bland inrikes födda är sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland utrikes födda 61,8 procent. Det är en skillnad på drygt 8,5 procentenheter. Det ger emellertid en alltför förenklad bild när alla utrikes födda dras över en kam. Skillnaderna inom gruppen utrikes födda är mycket stora. Utrikes födda män har högre sysselsättningsgrad än utrikes födda kvinnor, kortutbildade högre än långutbildade och de som nyligen kommit till Sverige högre än dem som levt i Sverige i flera år. Sysselsättningsgraden har också ökat även bland utrikes födda. Sedan år 2010 har ökningen varit drygt 6 procentenheter.

I Sverige arbetar även kvinnor

Arbetslösheten i Sverige (för arbetskraften mellan 15-74 år) är 6,0 procent. Andelen arbetslösa i Sverige har minskat, men det är många EU-länder som har lägre arbetslöshet än Sverige, däribland Tjeckien, Tyskland, Ungern, Storbritannien, Nederländerna och Polen. En positiv utveckling i Sverige är att arbetslösheten har minskat särskilt mycket bland utrikes födda, även om den är betydligt högre bland utrikes födda än bland inrikes.

Orsaken till att Sverige har en högre sysselsättningsgrad, men också en högre arbetslöshet än flera länder i Europa är att en hög andel av befolkningen ingår i arbetskraften. I synnerhet ingår fler kvinnor och fler kvinnor över 50 år i arbetskraften i Sverige jämfört med många andra EU-länder.

Ordförklaring:

Sysselsättningsgrad: Visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som är sysselsatt. Oftast handlar det om befolkningen mellan 15 och 74 år, men i EU:s statistik används ofta åderspannet 20–64 år.

Arbetslöshet: Andelen av arbetskraften som är arbetslös. Till arbetskraften räknas både de som har ett arbete och de som söker arbete. Vanligen visar mätningarna åldersgruppen 15–74 år.

Eurostat: Ett organ inom Europeiska kommissionen som tar fram statistik om EU-länderna, däribland om arbetsmarknaden. Läs mer om dem här