Fråga facket Fråga facket

Vad det förändrade arbetslivet betyder för arbetets innehåll och för arbetstagarnas kompetens


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Vi vet att globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar kommer att påverka arbetslivet. Dessutom kommer kraven på klimatomställning av arbetslivet att driva på förändringarna ytterligare. Exakt hur arbetets innehåll kommer att förändras och vilka krav som kommer att ställas på ny kompetens är till stora delar osäkert. Några saker är dock redan nu tydliga:

1. Produktion av varor och tjänster mer rörlig och flyttbar

För olika arbetstagare har detta tagit sig olika uttryck. Vissa har kunnat dra nytta av flexibiliteten och fått större inflytande över när och var de ska arbeta. Andra har fått mer osäkra och otrygga, som att de först i sista minuten får besked om var och när jobbet ska utföras. Arbetsliv har också blivit mer uppdelat i platsbundna och icke platsbundna jobb. I det senare fallet finns arbetsplatsen på ett ställe och den man jobbar för på ett annat. Även i detta fall får konstruktionen olika betydelse för olika arbetstagare.

Icke platsbundna jobb kan i vissa fall skapa frihet och i andra kontroll och brist på inflytande. Den generella trenden är med andra ord att många arbeten blir mer flexibla, men att maktstrukturerna i arbetslivet avgör hur flexibiliteten tar sig uttryck. Ibland till fördel för arbetstagaren och ibland till nackdel.

2. Digitalisering och robotisering gör att metoder och procedurer ändras snabbt

Förändringarna påverkar produktion av varor och tjänster, men också transporter, kommunikation och handeln, där det sker en kraftig förskjutning mot ökad e-handel. För att klara att utföra nya arbetsuppgifter krävs ständigt ny kompetens. Dagens utbildningssystem där personer skaffar sig en färdig utbildning som ung för att sedan söka sig ut i arbetslivet där de sällan får någon fortbildning kommer att bli alltmer förlegad. Kontinuerlig fortbildning kommer att krävas för att de anställda ska klara de nya jobben. Samtidigt innebär digitaliseringen delvis motstridiga förändringar av arbetets innehåll. För dem som utvecklar datasystem och som ska använda komplicerade program krävs utökade och nya kunskaper, men för en del av dem som använder digitaliserade tjänster har konsekvensen blivit att arbetet blivit enklare och att tidigare kvalificerade yrkeskunskaper inte kommer till användning.

3. Fler äldre i befolkningen ökar behoven inom hälsovård och äldreomsorg

I synnerhet kommer fler att behöva jobba inom vård och omsorg för multisjuka och dementa äldre. Även inom de områdena kan ny teknik användas, men framför allt kommer det att behövas mer personal. Det kommer också att finnas växande grupper av pensionärer som är friska och pigga. Det kommer leda till en ökning av branscher som ger service och organiserar fritidsaktiviteter för äldre.