Fråga facket Fråga facket

Fakta: Skyddsombudens arbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Skyddsombud är fackliga förtroendevalda som verkar på sin arbetsplats. De företräder arbetstagarna och har rollen som pådrivare och bevakare av det lokala arbetet med arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser. Skyddsombudet ska vara valt av arbetskamraterna, ibland förekommer ”falska” skyddsombud som är utsedda av arbetsgivaren.

Identifiera problem i arbetsmiljön

Skyddsombuden deltar bland annat i möten med chefer och förmedlar arbetskamraternas erfarenheter. Skyddsombudens insatser utgör en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Två centrala uppgifter är att identifiera problem i arbetsmiljön och ställa krav på åtgärder.

Ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön är skyddsrond. Då ska skyddsombud tillsammans med berörda arbetstagare och de som arbetsgivaren utsett som skyddsansvariga gå igenom verksamheten. Syftet är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet och åtgärda dem. Skyddsronder kan ibland vara särskilt inriktade på vissa specifika miljöer, som IT-skyddsronder som granskar hur digitala verktyg påverkar ergonomi och arbetets upplägg och takt.

Huvudskyddsombud och skyddskommitté

Om det finns flera skyddsombud utses ett huvudskyddsombud. Dessa har en samordnande roll. På större arbetsplatser finns en skyddskommitté. Den består av representanter från både arbetsgivaren och arbetstagare. Minst ett skyddsombud ska vara med i kommittén, ofta den person som valts till huvudskyddsombud. Skyddskommittéerna tar upp övergripande frågor, som företagshälsovård, handlingsplaner, utbildning i arbetsmiljö, rehabilitering med mera.

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud verkar mot mindre arbetsgivare, med 5-10 anställda, som saknar skyddskommitté. Regionala skyddsombud har ansvar för flera arbetsplatser inom ett geografiskt område. Regionala skyddsombud är ofta de som stödjer chefer och skyddsombud med att komma igång med arbetsmiljöarbetet. Finns det en facklig medlem på arbetsplatsen kan arbetsgivaren inte säga nej till det regionala skyddsombudets besök. LO kräver att de regionala skyddsombuden får rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal. Svenskt Näringsliv har föreslagit att de regionala skyddsombuden ska tas bort, något som LO har motsatt sig.

Skyddsombudet skyddas av förtroendemannalagen

Om en arbetsgivare hindrar ett skyddsombud från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagen (AML) har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning. Att kränka ett skyddsombuds rättigheter är ett brott som kan leda till höga skadestånd. Ett fackligt skyddsombud är dessutom skyddat från repressalier och trakasserier genom förtroendemannalagen.