Fråga facket Fråga facket

Makten i arbetslivet och Europa


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Inom EU finns fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Det har skapat behov av gemensamma spelregler för att förhindra social dumping. LOs uppfattning är att svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden, även när företag från andra EU-länder bedriver verksamhet här och när arbetskraft från andra EU-länder kommer till Sverige för att arbeta.

Villkoren för utstationerad arbetskraft

Den svenska arbetsmarknaden påverkas av en rad beslut som fattas av EU, ett sådant är utstationeringsdirektivet som reglerar villkoren för utstationerad arbetskraft, det vill säga företag från andra EU-länder som tar med sig arbetskraft till Sverige för att tillfälligt utföra uppdrag. EU-samarbetet är därför viktigt för Sverige och svensk fackföreningsrörelse. LO hävdar att Sverige både behöver ett Europa som tar sociala hänsyn och som är klimatsmart.

Det sociala protokollet

I LOs Europapolitiska prioriteringar för åren 2014-2019 finns 40 förslag som skulle göra EU bättre. Ett av de viktigaste förslagen är att lägga till ett dokument till EU:s fördrag (ungefär som EU:s grundlagar) som säger att arbetstagarnas rättigheter är viktigare än företagens friheter. Detta dokument brukar kallas för det sociala protokollet.

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

För att påverka EU i rätt riktning måste LO agera på många arenor. Det sker främst gentemot Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Kommissionen skriver förslagen till EU-lagstiftning. Europaparlamentet består av 751 folkvalda parlamentariker varav 20 är svenska. Europeiska unionens råd förkortas ofta rådet och består av medlemsstaternas ministrar.

Europafackligt arbete

Europafacket ETUC är en av de viktigaste kanalerna för påverkan. Europafacket är en paraplyorganisation och har 90 medlemmar, som består av 80 fackliga centralorganisationer från olika europeiska länder och 10 europeiska branschfederationer.

Målet för det fackliga Europasamarbetet är att stärka arbetstagarnas ställning på en marknad med fri rörlighet. Obalansen mellan kapital och arbete riskerar annars att öka. Det skulle leda till fler otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna. EU har en unik möjlighet att reglera marknaden, bland annat genom arbetsrättsliga minimiregler, som blir bindande för alla medlemsländer. För LO är det dock mycket viktigt att sådana regleringar sker på ett sätt som inte försvagar den svenska kollektivavtalsmodellen.

LO har tillsammans med TCO och Saco ett gemensamt Brysselkontor. De finns på plats i Bryssel och kan ha närmare kontakt med aktörerna i Bryssel än vad som är möjligt på distans.

Andra viktiga kanaler för LO är den fördragsfästa sociala dialogen, genom vilken arbetsmarknadens parter på EU-nivå kan komma överens om avtal som sedan fastställs som EU-lagstiftning (direktiv).
Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ till EU:s institutioner som arbetsmarknadens parter har representanter i.

I företag med minst 1 000 anställda som har verksamhet i flera europeiska länder, varav minst 150 anställda i vart och ett av två EU- eller EES-länder, kan europeiska företagsråd bildas på initiativ av de anställda. På engelska kallas dessa för European Works Councils.