Fråga facket Fråga facket

Möjligheten att säga upp personal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Möjligheten att säga upp personal styrs av lagen om anställningsskydd, LAS. I dag kan en arbetsgivare säga upp personal om det råder arbetsbrist, det vill säga om arbetsgivaren inte längre har behov av all arbetskraft.

Turordningslistor

Vid uppsägningarna måste reglerna om turordningsreglerna i LAS följas om inte parterna kommer överens om något annat. Det betyder att arbetsgivaren ska följa turordningsreglerna, det vill säga att de senast anställda ska sägas upp först. I företag med tio anställda eller färre får arbetsgivaren göra två undantag från turordningsreglerna.

När turordningslistorna ställs upp är arbetsgivaren bara skyldig att ta med de arbetstagare som har ”tillräckliga kvalifikationer” för uppgifterna. Arbetsgivaren måste dock acceptera en viss upplärningstid.

Uppsägning på grund av personliga skäl

En arbetsgivare kan säga upp anställda på grund av personliga skäl. Det kan handla om misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier och så vidare. Ett avskedande kan ske om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren. En avskedad person får sluta sin anställning med omedelbar verkan.

Hur starkt är anställningsskyddet?

Arbetstagarens anställningsskydd är beroende av en rad faktorer:

  • Turordningsregler som ger skydd åt dem som arbetat länge åt samma arbetsgivare.
  • Arbetstagarens kompetens, med större kompetens har arbetstagaren också större möjlighet att få behålla jobbet vid en neddragning.
  • Om hur uttrycket ”tillräckliga kvalifikationer” bedöms, med en snäv tolkning blir fler jobb otrygga.
  • Om arbetstagaren har en fast anställning, vid neddragningar får vanligen de med tidsbegränsade anställningar gå först. Likaså sker först neddragningar av eventuell bemanningspersonal.
  • Vad som anses vara skäl nog för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare av personliga skäl.
  • Om parterna kommit överens om regler vid uppsägningar och neddragningar, exempelvis omställningsavtal som kan ge rätt till vidareutbildning, coachning eller ekonomisk ersättning vid en neddragning.

I olika branscher och på olika arbetsplatser väger dessa faktorer olika tungt. På en arbetsplats med många tidsbegränsat anställda är den frågan det viktigaste för att öka anställningstryggheten. På en arbetsplats där det sker stora tekniska förändringar är frågan om att personalen får kompetensutveckling det mest avgörande för att öka tryggheten. På arbetsplatser där de flesta är fast anställda och där personalen har fått kompetensutveckling får turordningsreglerna ett starkt utslag vid neddragningar av personal.