Fråga facket Fråga facket

Om kollektivavtal inte fanns


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Sverige och Norden sticker ut i världen med en kombination av hög facklig organisationsgrad och en hög täckning av kollektivavtal. I de flesta länder ser det inte ut så och i många länder i Europa har den fackliga organisationsgraden sjunkit.

Marknadskrafterna ökar på löneskillnaderna

Om kollektivavtal saknas avgörs ofta anställningsvillkor och löner i direkta förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om arbetstagaren har en svag position blir hen tvingad att gå med på arbetsgivarens krav. Utsattheten ökar om det finns många sökande till varje jobb, om arbetstagaren inte känner till sina rättigheter och hen inte får stöd från andra.

Om både den fackliga anslutningsgraden är låg och täckningen av kollektivavtal är svag får marknadskrafterna ett större inflytande över arbetslivet. En effekt blir ökade löneskillnader. Studier från bland annat Världsbanken visar att detta också har negativa effekter för den ekonomiska tillväxten. En annan konsekvens är att jämställdheten blir sämre. Med ökade löneklyftor ökar också skillnaden i lön mellan kvinnor och män.

Allmängiltigförklarade kollektivavtal

Erfarenheter från andra länder visar att två saker kan inträffa om den fackliga organisationsgraden och täckningen av kollektivavtal blir svagare. Antingen kan lönesättningen lämnas över till marknaden. Eller så kan staten intervenera och mer aktivt börja styra arbetsmarknaden. Det kan ske genom att staten beslutar om lagstadgade minimilöner. En annan möjlighet är att staten upphöjer de kollektivavtal som finns till lag. Då blir alla företag i en bransch skyldig att följa avtalet, även om de inte själva har godkänt det. Detta brukar kallas för att kollektivavtalen blir allmängiltigförklarade.

Nackdelen med både lagstadgade minimilöner och allmängiltigförklarade kollektivavtal är att staten tar över en uppgift som arbetsmarknadens parter tidigare har haft. Det underminerar motivet för att organisera sig fackligt. Men om organisationsgrad och täckningsgrad sjunker, då kommer kraven på minimilöner och allmängiltigförklarande av kollektivavtal att komma som ett brev på posten. Om parterna inte klarar av att reglera kommer röster höjas för att staten ska ta över uppgiften. Just därför är starka fackföreningar och starka kollektivavtal en förutsättning för att det svenska systemet ska överleva.

Inflytande till de lokala fackklubbarna

En arbetsmarknad som i hög grad är självreglerad och styrs genom överenskommelser mellan parterna ger också inflytande till de lokala fackklubbarna. En klubb sluter ofta lokala överenskommelser och får ofta möjlighet att påverka i en rad frågor som ligger vid sidan av avtalen.