Fråga facket Fråga facket

Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Nästan var fjärde anställd har ett i hög grad psykiskt ansträngande arbete. Skillnaden mellan kvinnor och män är påtaglig. Medan 27 procent av kvinnorna har ett jobb som i hög grad är psykiskt ansträngande är motsvarande andel för män 20 procent. En förklaring till denna skillnad mellan kvinnor och män är att det är särskilt många inom vissa kvinnodominerade branscher som har ett i hög grad psykiskt ansträngande arbete. Hit hör vård och omsorg, sociala tjänster och utbildning.

Hård arbetsbelastning och stress

Det är sex av tio sysselsatta som har en hög arbetsbelastning. Särskilt ofta har kvinnor ett jobb med stor arbetsbelastning. Den hårda pressen är särskilt vanlig inom branscher som utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, inom hotell- och restaurang och för kvinnor inom tillverkningsindustrin.

Forskning visar att stress orsakas av en kombination av hård arbetsbelastning och att inte ha möjlighet att kontrollera arbetets upplägg. Kvinnor i arbetaryrken inom industrin är de som i högst utsträckning inte kan vara med och besluta om arbetets upplägg, tätt följt av kvinnor i privat service.

En ny studie visar också att effekterna av stress och hård belastning i arbetet kan ta sig olika uttryck för kvinnor och män. Kvinnor med jobb med högt arbetstempo och psykiska påfrestningar gick oftare upp i vikt jämfört med kvinnor där arbetet ställde låga krav. Även bristande kontroll över arbetet påverkade ökningen i vikt. Enligt forskarna vid Sahlgrenska Akademin handlar det bland annat om det fanns möjlighet att styra vad som ska göras, hur det ska göras och om det fanns möjlighet att lära sig nya saker i arbetet om jobbet. Motsvarande samband fanns inte för män. 

Våld i arbetet

Omkring 15 procent av alla sysselsatta har blivit utsatta för våld i arbetet minst en gång under det senaste året, men dubbelt så många kvinnor som män har utsatts för våld. Vidare har en av tio sysselsatta blivit utsatt för personlig förföljelse (elaka ord eller handlingar) från chefer eller arbetskamrater under det senaste året. Även i detta fall är det särskilt vanligt att kvinnor blir utsatta, men det finns också en åldersskillnad där äldre oftare drabbas än yngre. Mest utsatta är med andra ord äldre kvinnor.

Sexuella trakasserier

Störst skillnad mellan kvinnor och män finns när det gäller sexuella trakasserier. Omkring 4 procent av kvinnorna och 1 procent av männen har blivit utsatta för sexuella trakasserier av chefer eller arbetskamrater under det senaste året. Bland kvinnor har det dessutom skett en fördubbling av sexuella trakasserier i jobbet mellan åren 2013-2017.

Dessutom har 6 procent av de sysselsatta blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året av andra personer än chefer och arbetskamrater, det vill säga av kunder, patienter, klienter, passagerare och elever. Det betyder att det är vanligare att arbetstagare blir utsatta för sexuella trakasserier av andra än dem som de arbetar med. Kvinnor i åldern 16–29 år blir särskilt ofta utsatta för sexuella trakasserier av andra än kollegerna. Av dem har 25 procent blivit utsatta för denna form av sexuella trakasserier under det senaste året. Andelen är särskilt hög bland unga kvinnor i åldern 16 till 29 år där 25 procent blivit utsatta.