Fråga facket Fråga facket

Upplevelse av meningsfullhet i arbetet och klassklyftor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Den största skillnaden när det gäller om arbetet upplevs som meningsfullt går mellan dem med höga inkomster och dem med låg- eller medelinkomst. 85 procent av dem med hög inkomst jämfört med 63 och 69 procent av dem med låg- eller medelinkomst har ett arbete som de upplever som meningsfullt och intressant. Skillnaden är också påtaglig mellan unga och äldre. Äldre arbetstagare anser oftare än yngre att de har ett meningsfullt arbete.

Upplevelsen av meningsfullhet varierar mellan branscher

Inom nästan alla branscher anser över hälften av arbetstagarna att de har ett intressant och meningsfullt arbete, men skillnaderna mellan olika branscher är stora. Branscher där många tycker att jobbet är meningsfullt är utbildning, juridik, ekonomi, kultur, offentlig förvaltning och service. Andelarna som upplever jobbet som meningsfullt är lägre inom byggverksamhet, tillverkning, transporter och hotell- och restaurang. I stort följer detta utbildningsnivå. I arbeten som kräver längre utbildning upplever något fler att jobbet är intressant och meningsfullt.

Till nytta eller glädje för andra

Det finns dock något tvetydigt över frågan om arbetet är meningsfullt och intressant. Forskningen visar att det är två olika aspekter som är avgörande för svaret. Det första är att människor får möjlighet att lära sig nya saker och uttrycka sig själva genom arbetet. I takt med att religion och livsåskådning spelar en mindre roll för människors identitet har yrket fått en större betydelse. Det andra är att människor vill göra något gott för andra, att bidra till värdefulla insatser för samhället. Om arbetet inte är till nytta eller glädje för andra upplevs det också ofta som meningslöst.

Att använda människors kompetens och potential

Detta betyder samtidigt att ett arbete kan vara viktigt för samhället, men inte upplevas som meningsfullt för den enskilde. Det kan bero på att den anställda inte fått möjlighet att utveckla sig och sin kompetens i arbetet. Det finns därför ett nära samband mellan möjligheten att lära sig mer och vidareutbilda sig och upplevelsen av mening. Ett lärande arbetsliv leder med andra ord inte bara till ett mer effektivt arbetsliv, utan skapar också mening för den anställde.

Ett annat sätt att uttrycka det är att en god arbetsmiljö handlar om att ta till vara på människors kompetens och potential. Det utgör en grundval för att behandla människor på ett värdigt sätt och sätta ett värde på människors egenmakt och integritet.