Fråga facket Fråga facket

EU måste tydligare agera för social dialog under 2023

Internationellt LO vill att det svenska EU-ordförandeskapet utvecklar ett EU-samarbete som tydligare bidrar till trygg välfärd, rättvis klimatomställning och stärkta mänskliga rättigheter. Ett samarbete som främjar en konkurrens på lika villkor och en stark partssamverkan. Det skriver Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Europaportalen 9 januari 2023

Nu har Sverige ordförandeskapet i EU för ett halvår framåt. Det kommer att vara viktiga månader och vi hoppas att regeringen använder dem. Besluten i EU påverkar såväl arbetsliv som vardag för varje invånare i vårt land. LO tror på EU-samarbetet. Det är avgörande för både jobb och välfärd. Men vi vill förändra EU. Löntagarnas rättigheter måste stärkas. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att försämra människors arbetsvillkor. Och vi vill att inte att EU-politiker bestämmer våra löner. I de prioriteringar regeringen nyligen presenterade inför ordförandeskapet saknades tyvärr en sådan tydlig linje. LOs styrelse har därför ett antal förslag som vi vill att regeringen lyfter under det kommande halvåret:
 - EUs roll för demokrati och mänskliga rättigheter måste bli tydligare. Alla försök att undergräva demokrati och grundläggande rättigheter måste bekämpas. Här kan den svenska modellen, där facket och andra folkrörelser är en viktig del, användas som förebild.
 - Lagar på EU-nivå måste respektera vår svenska arbetsmarknadsmodell. Arbetsvillkor ska i första hand regleras genom kollektivavtal och förutsättningarna att göra det behöver stärkas. Arbetet mot arbetslivskriminalitet och social dumpning måste skärpas. Vi vill dessutom att ett socialt protokoll slår fast att fackliga och andra mänskliga rättigheter inte ska underordnas företagens frihet.
 - EU måste tydligare agera för social dialog. En inspirationskälla och ett bra exempel på internationellt samarbete kring social dialog är Global Deal, det globala partnerskap mellan arbete och kapital som på svenskt initiativ drivs av OECD och ILO. När det gäller social dialog är det också helt centralt att EU lämnar utrymme för arbetsmarknadens parter att förhandla och hitta avtalslösningar som svarar mot behoven på arbetsmarknaden i respektive bransch. Vi förutsätter därför att det svenska ordförandeskapet kommer att värna nationella arbetsmarknadsmodeller och parternas utrymme att avtala om villkoren på arbetsmarknaden i pågående förhandlingar, liksom i kommande initiativ som den aviserade rådsrekommendationen om social dialog.
 - EU bör också ta ett ökat ansvar för att mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och respekt för miljön finns med i unionens handelsavtal.
 - Jämlikhet, jämställdhet och rätten att slippa diskriminering måste genomsyra all EU-politik. I spåren av pandemin har dock utvecklingen gått åt fel håll och ojämlikheten har ökat. Sverige måste tydligt lyfta de perspektiven i alla sammanhang vi kan.
 - Sist men inte minst så måste regeringen måste agera för en rättvis omställning till ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet. Ansvaret för klimatomställningen ska inte ensidigt vältras över på löntagarna. Politiken gå före och ta ansvar.

Vi vill med andra ord se ett EU-samarbete som tydligare bidrar till trygg välfärd, rättvis klimatomställning och stärkta mänskliga rättigheter. Ett samarbete som främjar en konkurrens på lika villkor och en stark partssamverkan. Vi hoppas att Sverige under ordförandeskapet kan och vill medverka till en sådan utveckling.

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande