Fråga facket Fråga facket

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen

Rapport Svenska arbetsgivare tycks få allt svårare att hitta rätt arbetskraft, samtidigt som de lägger allt mer tid och resurser på sina rekryteringsprocesser. Detta återspeglas i längre vakanstider, vilket för med sig betydande samhällsekonomiska kostnader. Myndigheten bör därför på nytt få ett skarpare uppdrag att ge stöd åt arbetsgivare att tillsätta vissa svårfyllda platser. Som en del i detta bör ett bättre stöd kunna ges även till arbetssökande med bättre jobbchanser. Det skriver Axel Cronert, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet i den nya rapporten Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen – missbedömd eller dömd att misslyckas?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Två oförenliga uppdrag

I rapporten undersöks, för första gången på svenska data, en teori som säger att ett av arbetsförmedlingens matchningsuppdrag inte är förenligt med två av myndighetens andra uppdrag: kontrolluppdraget och uppdraget att prioritera de med sämre jobbchanser. De två senare förväntas innebära att arbetsgivarna inte kan lita på myndighetens matchningsförslag. Arbetsgivarnas misstro förväntas i sin tur avskräcka de arbetssökande.

Stödja de med bättre jobbchanser

Undersökningen tyder på att arbetsförmedlingen visserligen tycks spela en minskande roll för arbetssökande med bättre jobbchanser, men inte mycket tyder på att det skulle bero på några direkta skäl till misstro bland arbetsgivarna gentemot arbetsförmedlarna. Snarare finns tecken på att myndighetens begränsade mandat att stödja arbetssökande med bättre jobbchanser begränsar dess potential som matchningsaktör.

Öka effektiviteten

I en tid då arbetsgivarnas obesatta platser ökar och allt fler människor investerar i långa utbildningar som ökar vinsten av en bra jobbmatchning finns det skäl att se över hur arbetsförmedlingen kan ta ett bredare grepp om dessa effektivitetsproblem.

Rapporten Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.