Fråga facket Fråga facket

Bättre bostadsförsörjning

Rapport Boverket bedömer att det behöver byggas drygt 64 000 bostäder per år de kommande tio åren för att hänga med i den demografiska utvecklingen. Samtidigt ligger produktionstakten i dag på cirka 45 000–50 000 bostäder per år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Bred reformagenda för ökat bostadsbyggande

Utgångspunkten i denna rapport är att bygga vidare och utveckla det system som finns. Målbilden är att stänga gapet mellan dagens produktionstakt och det demografiskt betingade behovet, vilket ungefär motsvarar en ökning på 25-30 procent jämfört med dagens byggtakt.

I den här rapporten föreslås förändringar på sex huvudsakliga områden:

A. Sänkta byggkostnader

Sverige behöver stärka produktiviteten och sänka byggkostnaderna främst genom att se över regelverk, skapa en stabilare byggtakt, öka det seriella byggandet och stärka konkurrense 
på materialsidan.

B. Tydligare ansvar och större befogenheter för kommunerna 

Kommunerna brister i sitt bostadsförsörjningsansvar. Staten behöver förtydliga bostadsförsörjningsuppdraget genom att ta fram kommunala byggtal med avseende på såväl totalvolym som olika upplåtelseformer och kostnadssegment till vilka man knyter tydliga ekonomiska incitament i form av viten och statsbidrag. Kommunerna behöver också få större befogenheter inom plan- och markpolitiken så att man bättre kan påverka takten i bostadsproduktionen och löpande säkerställa tillgången till byggbar mark. 

C. Bättre och mer rättvisa finansieringsvillkor

De flesta länder har en betydande offentlig finansiering av billigare hyresrätter. Svenska staten borde bidra till finansieringen av hyresrättsproduktionen genom statliga lån med långa löptider för att minska ränterisken för investerarna. Därtill behöver de skattemässiga villkoren mellan upplåtelseformerna utjämnas genom att skatten på det ägda boendet höjs, särskilt för bostadsrätter.

D. Ge allmännyttan bättre förutsättningar

Rättsläget för de allmännyttiga bostadsbolagen är osäkert efter att regelverket förändrades genom Allbolagen 2010. Detta har gjort att Allmännyttan fått sämre förutsättningar att bidra till bostadsförsörjningen. Lagstiftningen bör förtydliga att allmännyttan inte omfattas av LOU samt att lägre avkastningskrav kan användas i enskilda investeringsobjekt.

E. Lätta på kreditrestriktionerna

Flera hushåll stängs i onödan ute från ägarmarknaden på grund av dagens kreditregleringar. Genom att höja bolånetaket för personer under 35 och genom att staten tydligt beslutar om en regel för slopande av amorteringskraven vid markant högre räntenivåer än idag kan bankerna ge lån till fler hushåll som egentligen är kreditvärdiga men som hindras av regelverken. 

F. Hjälp fler med låga inkomster in på hyresmarknaden

Även vid mer rimliga hyresnivåer har stora delar av befolkningen i dag svårt att klara hyran i nyproduktionen på grund av låga inkomster, för kort kötid eller sociala problem. Vid sidan av ett ökat utbud av billigare bostäder behöver bostadsbidragen utvecklas för att kunna hjälpa något fler. Tillgången på sociala kontrakt behöver säkras. För grupper utan sociala problem men med bristande ekonomi bör hyresgarantier användas i högre utsträckning. 

Bostadskön bör reformeras så att rak kötid inte blir enda kriteriet för förmedling av hyresbostäder. Vid sidan av kötid bör fler objektiva behovskriterier vägas in. Med ovanstående åtgärder skulle den svenska bostadsförsörjningen kunna förbättras betydligt med högre tillväxt och ökad trygghet för medborgarna som resultat.

Rapporten Bättre bostadsförsörjning (pdf)

Webbinarium i LO Play